The effect of alginate ratios on storage time in the production of synthetic seeds in tomato (Lycopsersicum esculentum L.)


Creative Commons License

SECGİN Z., OKUMUŞ A.

Frontiers in Life Sciences and Related Technologies (Online), vol.3, no.1, pp.30-35, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Plant breeding covers a period of time selection and crossing among plant genotypes for higher yield and resistant to diseases. Breeder seed named “Elit” is a recent product of breeding process. The faster production of elit seed is so important for marketing of seeds. Synthetic seed technology enables an opportunity for developingelit seeds, easily and faster. In this study, it was aimed to determine the storage time of the seeds by determining the germination power of the capsule seed obtained by using hypocotylexplants of tomato plant by MS culture media. Synthetic seeds obtained from explants of tomato plant were stored at +4 °C after coating and then the effects of storage times on regeneration were evaluated by looking at their regeneration after 0, 30, 60 and 90 days. While the germination vigor was 80 % in first day, it decreased to 10 % in 30 days and germination time increased from 20 days to 50 days. As a result, hypocotyls can be used as an explant source in the production of synthetic seeds “Synseed” in tomato plants.
Bitki ıslahı, daha yüksek verim ve hastalıklara karşı dayanıklılık için bitki genotipleri arasında bir seçim ve çaprazlama sürecini kapsamaktadır. “Elit” adı verilen kademede ebeveyn tohumu, ıslah sürecinin yeni ve ilk ürünüdür. Elit kademe tohumun daha hızlı üretilmesi, tohumların pazarlanması için çok önemlidir. Sentetik tohum teknolojisi, elit tohumların daha kolay ve daha hızlı geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, domates bitkisinin hipokotil eksplantları kullanılarak elde edilen kapsül tohumunun MS kültür ortamı ile çimlenme gücünün belirlenerek tohumların saklama süresinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla domates bitkisi eksplantlarından elde edilen sentetik tohumlar, kaplama sonrası +4 °C’de saklanmış ve depolama sürelerinin rejenerasyona etkileri 0, 30, 60 ve 90 gün sonraki rejenerasyonlarına bakılarak değerlendirilmiştir. Çimlenme gücü ilk gün %80 iken 30 günde %10’a düşmüş ve çimlenme süresi 20 günden 50 güne çıkmıştır. Sonuç olarak hipokotillerin, domates bitkilerinde “Synseed” adı verilen sentetik tohum üretiminde eksplant kaynağı olarak kullanılabileceği görülmüştür.