THE CORRELATION BETWEEN PARENTS’ ATTITUDES TOWARDS PARENTINGAND THEIR EVALUATION OF THEIR CHILDREN’S TEMPERAMENT


OZASLAN H., DEMİR Y., KUMCAĞIZ H.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.57, pp.219-237, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study investigated the correlation between parents’ attitudes towards parenting and their evaluations of their children’s temperaments. The study also examined differences in correlation between mothers and fathers. In the study, correlational screening model was used. The sample consisted of 526 parents of preschoolers (288 mothers and 238 fathers) living in the city center of Samsun/Turkey. Participants were recruited using convenience sampling. Data were collected using the Scale for Attitudes Towards Parenting (SATP) adapted to Turkish by Seçer, Çeliköz, and Yaşa (2008), the Short-Scale for Temperament of Children (SSTC) adapted to Turkish by Yağmurlu and Sanson (2009), and a Demographic Characteristics Form. SATP consists of three subscales; parenting satisfaction, interest in parenting, and self-efficacy in parenting. Data were tested for normality using skewness and kurtosis values. The results showed a normal distribution. Data were analyzed using the t-test and Pearson correlation analysis. Results showed no difference in attitudes towards parenting between mothers and fathers. Participants’ SATP “parenting satisfaction” scores were positively correlated with their “interest in parenting” and “self-efficacy” scores. The study discussed the results with reference to the literature and made recommendations.
Bu araştırmada, anne-babaların ebeveynliğe yönelik tutumları ile çocuklarının mizaçlarına yönelik değerlendirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca anne-babaların ebeveynliğe yönelik tutumları ile çocuklarının mizaç özelliklerine ilişkin değerlendirmeleri katılımcıların cinsiyetlerine göre incelenmiştir. Araştırmada korelasyonel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun il merkezinde yaşayan 288 (%54.75) anne ile 238 (%45.25) baba olmak üzere 526 ebeveyn oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri Seçer, Çeliköz ve Yaşa (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Ebeveynliğe Yönelik Tutum Ölçeği (EYTÖ)”, Yağmurlu ve Sanson (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği (ÇİKMÖ)” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Veriler analiz edilmeden önce verilerin normal dağılım gösterip göstermeme durumları incelenmiş, çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Verilerin analizi t testi ve Pearson Korelasyon Analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde ebeveynliğe yönelik tutum tüm alt faktörlere göre cinsiyet açısından anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. Anne-babaların ebeveynliğe yönelik doyum puanları ile ebeveynliğe yönelik ilgi ve ebeveynliğe yönelik yeterlik algısı puanları arasında pozitif yönde ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar alan yazın dikkate alınarak tartışılmış ve sonrasında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.