Saccular Otolith Morphometry of Aksu Goby, Ponticola turani (Kovačić & Engin, 2008)


Creative Commons License

SAKALLI M. M., YILMAZ S.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.6, no.2, pp.224-231, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aksu goby, Ponticola turani (Kovačić & Engin, 2008) is a freshwater fish endemic to Turkey. In this study, the relationships between saccular otolith measurements and somatic growth of Aksu goby collected from Terme Stream (Samsun) between June 2015 and August 2016 were examined. In addition, the saccular otolith shape of this species was defined by using shape indices. A total of 232 specimens were caught with the electroshock device. The saccular otolith length, height, perimeter, area and weight were recorded. The relationships between saccular otolith variables and fish somatic growth were described with a non-linear function (power model). These relationships did not differ between left-right sides and between female and male individuals. All relationships were highly significant (P0.84). The measurement most strongly with related to fish length and weight was otolith perimeter, with 92% of the variability and otolith weight, with 90%, respectively. Shape indices confirmed that the otoliths of Aksu goby are geometrically irregular and rectangular. This research is the first study on the saccular otolith morphometry of Aksu goby.
Aksu Kayabalığı, Ponticola turani (Kovačić & Engin, 2008) Türkiye’ye endemik bir tatlısu balığıdır. Bu çalışmada, Haziran 2015- Ağustos 2016 tarihleri arasında Terme Çayı (Samsun)’ndan toplanan Aksu Kayabalığı’nın sakkular otolit ölçümleri ile somatik büyümesi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca şekil indeksleri kullanılarak türün sakkular otolit şekli tanımlanmıştır. Elektroşok cihazı ile toplam 232 birey yakalanmıştır. Sakkular otolitlerin boyu, yüksekliği, çevresi, alanı ve ağırlığı kaydedilmiştir. Sakkular otolit değişkenleri ile balık somatik büyümesi arasındaki ilişkiler üssel fonksiyonla tanımlanmıştır. Söz konusu ilişkiler, sol-sağ bölge ve dişi-erkek bireyler arasında farklılık göstermemiştir. Tüm ilişkiler oldukça önemli çıkmıştır (P0,84). Balık boyu ve ağırlığı ile en güçlü ilişkiyi gösteren ölçüm sırasıyla %92 ile otolit çevresi ve %90 ile otolit ağırlığı olmuştur. Şekil indeksleri, Aksu Kayabalığı otolitlerinin geometrik olarak düzensiz ve dikdörtgen şeklinde olduğunu doğrulamıştır. Bu araştırma Aksu Kayabalığı’nın otolit morfometrisi üzerine ilk çalışmadır.