AN EXPERIMENTAL STUDY TOWARDS IMPROVING MENTAL MAPS OF PROSPECTIVE TEACHERS ON TURKEY'S LANDFORMS


ÖZDEMİR N.

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.5, pp.1685-1706, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 5
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1685-1706
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Mental map means an ordered but continually adapting structure of the mind-alternatively conceivable as a process-by reference to which a person acquires, codes, stores, recalls, reorganizes, and applies, in thought or action, information about his or her large-scale geographical environment, in part or in its entirety. In this context, this study was carried out in the framework of two main objectives. The one of these purposes is to evaluate information and perception of place in mental of their by means the sketch maps were drawn by the teacher candidates of social studies on the main land forms of Turkey. The other one is to test the effect of classroom activities in Physical Geography of Turkey course and this study was carried with 40 prospective social sciences teachers volunteered to participate in sketch map studies and taken this course ın Education Faculty of Ondokuz Mayıs University. The study is planned as the pre-test and post-test experiment design containing one sample. Pre-test results showed that the prospective social sciences teachers were weak about map drawing skills and knowledge of places in map. However, it was found out that in-class activities aimed at developing the prospective teachers’ levels of knowledge and skills produced positive changes in the results of post-test
Zihin haritaları insanların etrafındaki coğrafi çevrenin tamamı veya bir kısmı ile ilgili elde etmiş oldukları bilgileri düşünce veya eylemlerinde düzenlemeleri yoluyla sürekli bir şekilde aklın uyarlanması anlamına gelmektedir. gerçekleştirilmiştir. Bu amaçlardan biri kendi çizdikleri taslak haritalar vasıtasıyla sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Türkiye'nin yeryüzü şekilleri ile ilgili zihin haritalarındaki bilgileri değerlendirmektir. Diğeri ise coğrafya derslerinde yer bilgisini geliştirmeye yönelik etkinliklerin ve harita görsellerinin etkili bir şekilde kullanımının öğretmen adaylarının konuyla ilgili zihin haritalarındaki yer bilgisini nasıl etkilediğini tespit etmektir.Araştırmanın temel çerçevesiyle uyumlu olarak Türkiye Fiziki Coğrafyası dersini alan sosyal bilgiler öğretmen adaylarıyla deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışma öncesinde ve sonrasında Türkiye'nin yer şekilleri konusunda öğretmen adaylarının yer bilgisini ölçmek için kullanılmış olan taslak haritalardan elde edilen bulgular şu soruların cevaplarıyla ilgilidir: 1- Deneysel çalışma öncesi ve sonrası öğretmen adaylarının zihinlerindeki Türkiye haritası nasıldır? 2- Deneysel çalışmanın öğretmen adaylarının yerleri haritada gösterme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? 3- Öğretmen adaylarının zihin haritalarını cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği programı derslerinden biri olan Türkiye Fiziki Coğrafyası dersini alan ve deneysel çalışmaya katılmaya gönüllü 40 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma tek örneklem ön testson test deney deseni oluşturularak yürütülmüştür. çalışmanın ön test sonuçları öğretmen adaylarının harita çizim becerileri ve harita yer bilgileri konusunda oldukça zayıf olduklarını göstermiştir. Buna karşılık öğretmen adaylarının konuyla ilgili bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeye yönelik sınıf içi etkinliklerin son test sonuçlarında olumlu değişikliğe yol açtığı tespit edilmiştir