DEAR SHAMELESS DEATH IN THE CONTEXT OF GENDER


KARAÇENGEL E., ŞAHİN Z.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.10, no.2, pp.578-593, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.578-593
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Literary works are one of the determining cultural structures in the context of reflection of gender roles, reinforcement and questioning. In this respect, it is very important how the representations of gender roles in society handled in novels, which are literary works. The aim of the study was to examine the gender roles of the characters in Latıfe Tekın’s novel Dear Shameless Death. Content analysis performed as a qualitative research method. In the work, it tried to reflect the conditions of the period what kinds of roles the family structure gave to men and women how gender roles exerted pressure on women and men. The problem of the study based on the reflection of the mental and physical destruction of women in the fictional space of the formations that could not pass the feminal realization process in the novel Dear Shameless Death and the question of them under five headings: mother, working woman, sexual deviance, girl child education, marriage. Femininity imposed by society in the context of gender, where masculinity roles are imprisoned in certain stereotypical rituals, while behavior contrary to them is subject to various sanctions (exclusion, ridicule, etc.) was vilified; traces of how the woman objectified, dependent and passive were presented.
Edebî eserler toplumsal cinsiyet rollerinin yansıtılması, pekiştirilmesi ve sorgulanması bağlamında belirleyici kültürel yapılardan biridir. Bu bakımdan edebî bir eser olan romanlarda, toplumdaki cinsiyet rollerinin temsillerinin nasıl ele alındığı oldukça önemlidir. Çalışmada, Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm romanında yer alan karakterlerin, toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmesini amaçlandı. Bir nitel araştırma yöntemi olarak içerik analizi yapıldı. Eserde dönemin koşulları, aile yapısının kadına ve erkeğe ne gibi rolleri yüklediği, toplumsal cinsiyet rollerinin kadın, erkek üzerinde nasıl baskı oluşturduğu yansıtılmaya çalışıldı. Çalışmanın problemi, Sevgili Arsız Ölüm romanında feminal fark ediş sürecini aşamayan toplumsal oluşumların kadını tinsel ve bedensel yıkıma uğratışının kurgusal mekâna yansıması; anne, çalışan kadın, cinsel sapkınlık, kız çocuğunun eğitimi, evlilik olmak üzere beş başlık altında sorgulanması üzerine kurgulandı. Toplumsal cinsiyet bağlamında toplum tarafından dayatılan kadınlık, erkeklik rollerinin belli kalıplaşmış ritüeller içerisine hapsedildiği, onlara aykırı davranışların ise çeşitli yaptırımlarla (dışlanma, alaya alma vb.) kötülendiği; kadının nasıl nesneleştirdiği, bağımlı ve pasif hale getirdiğinin izleri sunuldu.