PRINCIPLES OF TURKISH TEACHING WITH MOVEMENT FROM FUAT BAYMUR'S “TURKISH TEACHING”


Bayraktar İ.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.19, pp.235-251, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to evaluate the republican era teacher, Fuat BAYMUR’s work “Turkish Teaching”, in which he mentioned about the basic language teaching, in terms of contemporary Turkish teaching methods. Fuat Baymur is a teacher who sheds light not only on his own period but also on future with his researches and examinations on teaching methods and practices. The first edition of the work examined in this study was published in 1943 in two volumes, as first and second book. Those works were printed as profession book series of elementary school teachers. The analyssed work consists of expression by talking, expression by writing, tuition of spelling, tuition of reading and grammer parts. This information source, which is half a century old, is important in terms of historical development of Turkish teaching and its main principles of mother tongue education. In the study, the method of document examination from qualitative research methods was used. Fuat Baymur's work “Turkish Teaching” has been analyzed comparatively with contemporary Turkish teaching methods and programs by including the curriculum of that period. Baymur adopts a teaching approach that responds to the interests and needs of the students by requiring a teaching method that helps the students' daily life skills and socialization besides teaching his teaching methods in his works. A multi-faceted teaching environment and a student-centered approach attract attention in Baymur's works. The work, which is examined in this direction, carries a reference book character in terms of the basic principles of teaching Turkish.
ur’un, temel dil becerilerinin öğretimine değindiği “Türkçe Öğretimi”eseriningünümüzTürkçeöğretimianlayışıdoğrultusundadeğerlendirilmesini amaçlamaktadır. Fuat Baymur, öğretim yöntemlerive uygulamaları üzerinde yaptığı araştırmalar ve incelemelerle yalnızcakendi dönemine değil, geleceğe de ışık tutan bir öğretmendir. Buçalışmada incelenen eserin ilk baskısı 1943 yılında Birinci Kitap ve İkinciKitap olmak üzere iki cilt hâlinde yayımlanmıştır. Bu eser, “İlkokulÖğretmenlerinin Meslek Kitapları Serisi” olarak basılmıştır. İnceleneneser; “Sözle Anlatım, Yazı İle Anlatım (Tahrir), İmla Öğretimi, OkumaÖğretimi ve Dil Bilgisi” bölümlerinden oluşmaktadır. Yarım asrı geçen bubilgi kaynağı, Türkçe öğretiminin tarihsel gelişimini ve ana dili eğitimininbaşlıca esaslarını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesiyöntemi kullanılmıştır. Fuat Baymur’un “Türkçe Öğretimi” eseri, odönemin öğretim programları da dâhil edilerek günümüz Türkçe öğretimyöntemleri ve programıyla karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmiştir.Baymur, eserlerinde öğretim yöntemlerine yer vermesinin yanı sıra,öğrencilerin günlük yaşam becerilerine ve sosyalleşmelerine yardım edenbir öğretim metodunu gerekli görerek öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarınacevap veren bir öğretim yaklaşımını benimsemiştir. Baymur’uneserlerinde çok yönlü bir öğretim ortamı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımdikkati çekmektedir. Bu yönüyle incelenen eser, Türkçe öğretiminintemel esaslarını bünyesinde barındırması açısından kaynak bir kitapniteliği taşımaktadır.