The Using of Concept Mapping Method for Well Understanding of Nerves System


Güneş M. H., ÇELİKLER D., GÜNEŞ T.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.20, pp.70-76, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the effect of concept mapping on understanding of nerves system explained by traditional methods and concept mapping to science teaching 2.grade students in Education Faculty has been comparatively investigated. A total 140 students (divided control and experimental groups) were involved in the study. Nerves system explained by traditional teaching method on both control and experimental groups in addition, on an experimental group by concept mapping. The data of research has been obtained by 20 questionnaire test. The performances of the two groups were comparatively evaluated by t-test analysis and the group of students were taught by concept mapping was rather more successful than the group were taught by traditional methods. (t=5,104, p< 0.000).
Bu çalışmada, kavram haritalama yönteminin Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin sinir sistemini öğrenme başarısı üzerine etkisi geleneksel öğretim yöntemiyle karşılaştırılarak incelenmiştir.Çalışmaya kontrol ve deney grubu olmak üzere toplam 140 öğrenci katılmıştır. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yapılırken, deney grubunda geleneksel öğretimin yanı sıra öğrencilere kavram haritası hazırlattırılmıştır. Araştırmanın verileri 20 soruluk sinir sistemi başarı testi ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11 istatistik programı kullanılmıştır. İki grup arasındaki başarı, t-testi analiziyle karşılaştırılmış ve kavram haritası hazırlayan deney grubunun sadece geleneksel öğretim yöntemiyle öğrenim gören gruba göre daha başarılı olduğu saptanmıştır (t=5,104, p< 0.000).