Does body mass index affect mean platelet volume in childhood and adolescence?


Creative Commons License

KARAKURT N., KENDİRCİ PELTEK H. N.

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.10, no.2, pp.247-250, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Studies concerning relationship between obesity in childhood and mean platelet volume (MPV) are limited to adolescence period. Affect of obesity on MPV in younger children and changes in MPV levels in underweight has not been established. We aimed to evaluate MPV levels in obese, normal weight and underweight children (according to body mass index). Material and Methods: Three year-old period of medical records of patients attending pediatric endocrinology are examined retrospectively. Patients are categorized as obese, normal and underweight for age, according to body mass indexes. MPV levels are compared between groups. Results: 261 children were included in study. The mean age was 11.2± 3.7 (min:1.0, max:17.8). 37.9% of children (n=99) were obese, 27.6% of children (n=72) were underweight according to age and 34.5% of children (n=90, control group) were normal. The hemoglobin level and MPV was within normal range in all children; however they were higher in obese and control group when compared with underweight group. The statistical difference was detected for MPV among those with and without insulin resistance. Conclusion: We detected that MPV levels were low in underweight children when compared with obese and normal weight group, which was not compatible with literature. However all levels were within normal limits. We established that insulin resistance does not affect MPV levels. More studies are needed concerning the use of MPV level in clinical practise.
Amaç: Çocukluk çağındaki obezite ile ortalama platelet volümünün (MPV) ilişkisini araştıran çalışmalar daha çok adölesan dönemi içermektedir. Daha küçük yaştaki çocuklardaki obezitenin MPV’ye etkisi ve yaşa göre zayıf hastalarda MPV değişiklikleri tanımlanmamıştır.Bu çalışmanın birinci sonlanım noktası obez, yaşa göre normal ve düşük VKİ’ne sahip çocuk ve adölesanlarda MPV değerlerinin incelenmesidir.Gereç ve Yöntemler: Üç yıllık hastane verilerinden yararlanılarak çocuk endokrinoloji polikliniğine başvuran hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Hastalar vücut kitle indekslerine göre obes, normal ve zayıf olarak gruplara ayrıldı. Grupların MPV değerleri kıyaslandı. Bulgular: Çalışmaya dahil olan 261 çocuğun yaş ortalamaları 11,2± 3,7 (min:1,0, max:17,8) olup %37,9 ‘u (n=99) obez, %27,6’sı (n=72) yaşa göre zayıf, %34,5 ‘i (n=90) ise normal ağırlıkta (kontrol grubu) bulundu. Tüm hastaların hemoglobin ve MPV değerleri normal aralıkta olup obez ve kontrol gruplarında yaşa göre zayıf gruba göre yüksek bulundu. Ayrıca insülin direnci olan/ olmayanlar arasında da MPV değerleri arasına istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi.Sonuç: Çalışmamızda literatürden farklı olarak MPV değerinin zayıf çocuklarda normal kiloda ve obez olanlara göre düşük, ancak hepsinde de normal aralıkta olduğunu saptadık. İnsülin direncinin MPV değerlerine etkisi olmadığını gösterdik. MPV değerlerinin klinik uygulamalarda yeri ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.