Determination of some properties of aggregates and concrete which is produced using those from Kızılırmak River Basin,in Bafra county, at Samsun


TEMİZEL K., ÖZTÜRK T.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.14, no.3, pp.180-194, 1999 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aggregates which are provided from Kızılırmak river basin have been using widespread area for installing buildings and the other farm structure around Bafra county. Aggregate samples taken from location of Bafra plain, has been tested for natural humidity amounts, sieve or screen analysis, proportion of fine material amounts, organic impurities, specific gravity and water absorption, unit weight, abrasion resistance, and frost resistance determination of aggregates. In addition, slump, unit weight, composite and porosity, compressive strength, and quality coefficients have ascertained for concrete which were produced from these aggregates. According to results, granulometric distribution of the aggregates were mostly fine material and small amount course materials, but the other characteristics of aggregates were suitable for concrete. Especially existing the fine material in granulometric distribution have been affected the concrete compressive strength negatively.
Bafra ilçesi sınırları içerisindeki Kızılırmak havzasından sağlanan agrega Bafra ilçesi ile çevre il, ilçe ve diğer küçük yerleşim birimlerindeki inşaatlarda yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Araştırmada yörede bulunan üç farklı agrega ocağından alınan numunelerin doğal nem miktarı, granülometrik bileşimi, kil-silt miktarı, organik madde miktarı, agrega birim ve özgül ağırlıkları ile su emme oranları, aşınma mukavemeti ve hava etkilerine dayanıklılıkları test edilmiştir. Ayrıca bu ocakların agregalarından üretilen betonların işlenebilirlik, birim ağırlık, kompasite ve porozite değerleriyle beton basınç dayanımları ve beton kalite katsayıları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ocaklardan elde edilen agregalann granülometrik bileşiminde ince malzemenin çok, kaba malzemenin ise daha az olduğu saptanmış, agreganın diğer özelliklerinin ise beton üretimi için uygun olduğu belirlenmiştir. Özellikle granülometrik bileşimde ince malzemenin fazla olmasının beton basınç dayanımlarını olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir.