DEVELOPING THE ACHIEVEMENT TEST FOR THE SECONDARY EDUCATION MUSIC COURSE


VARIŞ Y. A., CESUR D.

Turkish Studies (Elektronik), vol.7, no.4 b, pp.3189-3198, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4 b
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3189-3198
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In the scope of planning, programming, configuration, development of music lessons in secondary education institutions, where general music education is trained, and their assessment in accordance with an integral point of view, it should be determined what extent the students reach the expected theoretical knowledge. The importance of measuring cognitive skills of students in music lessons shows up distinctly, when scope enlargement and progress of music theories education in secondary education level is considered. For this reason, the necessity for developing academic success tests in music lessons comes to the forefront. This research aims at developing an achievement test with validity and reliability work to measure the basic music knowledge targeted for secondary education students taking the music course to gain. For the content validity, expert opinion was requested; and due to the fact that the items in the test were designed in the form of multiple-choice and that it was in the 1-0 item structure for the reliability of the measurement tool, KR-20 internal consistency coefficient was used, items’ distinctive indices were calculated through item difficulty index. The ITEMAN analysis programme was employed for those analyses. Accordingly, averaged item difficulty and distinctiveness indexes have been determined as, respectively, 0,411 and 0,384. At the end of specialist opinions and item analysis, it’s been specified that the validity of success test, which has been reduced to 25 articles, is high. The reliability work was conducted with 180 students. In consequence, the KR-20 reliability coefficient for the measurement tool was found to be 0.76. To conclude, it was found that the secondary education music course achievement test was a scale with sufficient level of validity and reliability which could be used to measure the secondary education students’ academic achievement in the music course.
Genel müzik eğitiminin verildiği ortaöğretim kurumlarında müzikderslerinin planlanması, programlanması, yapılandırılması, çeşitliaçılarından düzenlenip geliştirilmesi ve bütünsel bir bakış açısıyladeğerlendirilmesi bakımından öğrencilerin elde etmeleri beklenenkuramsal bilgilere ne derece ulaştıkları belirlenmelidir. Müzik kuramlarıeğitiminin ortaöğretim aşamasında kapsamca genişlemesi ve ilerlemesigöz önüne alındığında müzik derslerinde öğrencilerin bilişselbecerilerinin ölçülmesinin önemi belirgin bir biçimde ortaya çıkar. Bunedenle, müzik derslerine yönelik akademik başarı testleriningeliştirilmesinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanınamacı ortaöğretim düzeyinde müzik dersi alan öğrencilerin kazanmalarıhedeflenen temel müzik bilgilerini ölçmeye yarayan, geçerlik vegüvenilirlik çalışması yapılmış bir başarı testi geliştirmektir. Kapsamgeçerliği için uzman görüşlerine başvurulan ölçme aracının güvenirliğiiçin başarı testi içerisindeki maddelerin çoktan seçmeli olması ve 1-0madde yapısı göstermesi nedeniyle KR-20 iç tutarlılık katsayısıkullanılmış madde güçlük indeksi ile madde ayırt edicilik indekslerihesaplanmıştır. Bu analizler için ITEMAN analiz programındanyararlanılmıştır. Buna göre, ortalama madde güçlük ve ayırt edicilikindeksleri sırasıyla 0,411 ve 0,384 olarak belirlenmiştir. Uzmangörüşleri ve madde analizi sonunda 25 maddeye indirgenen başarıtestinin geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Güvenirlikçalışmaları 180 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçmearacının KR-20 güvenilirlik katsayısı 0,76 bulunmuştur. Sonuç olarakOrtaöğretim Müzik Dersi Başarı Testi’nin, ortaöğretim öğrencilerininmüzik dersindeki akademik başarılarını ölçmede kullanılabilecek yeterlidüzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip bir ölçek olduğusaptanmıştır.