Online Information Searching Strategies of Prospective Science Teachers


Creative Commons License

ERGUN M., ÇETİN Ş.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.750-765, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to analyze the strategies used by prospective science teachers in the university when searching for information online. How online searching skills and internet use proficiency varied with gender online activity frequency, duration of use per day, academic average, and search strategies was examined. A cross-sectional survey method was used, and data collection was completed in one instance. The data were collected from 126 prospective science teachers. The data were analyzed using descriptive statistics, t-test, and one-way ANOVA. After the analysis of the obtained results, it was concluded that gender, academic average and search strategies showed had no significant difference in relation to internet usage duration. Based on the results of the study, suggestions were provided to increase the proficiency of the candidates in terms of online information search.
Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin cinsiyet, akademik ortalama, web kullanma düzeyi, bilgi arama sıklığı, günlük ortalama internet kullanma süresi ve bilgi arama beceri düzeyi bakımından nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Kesitsel tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama süreci tek seferde tamamlanmıştır. Son sınıfta öğrenim gören 126 fen bilimleri öğretmen adayından çevrim-içi bilgi arama stratejileri ölçeği aracılığıyla toplanan verilerin analizinde betimsel istatistik, t testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda bilgi arama stratejilerinin cinsiyet, akademik ortalama, internet kullanım süreleri açısından anlamlı farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Sonuçlar ışığında öğrenme hedefleri doğrultusunda hazırlanmış problem tabanlı etkinliklerle öğretmen adaylarının bilgi arama stratejilerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.