-


KIROĞLU M. K., KESTEN A., ELMA C.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.26-39, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-39
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Socio-Cultural and Economıcal Problems of Undergraduate Internatıonal Students in Turkey. The aim of this study is to determine the socio-cultural and economical problems of international students in an education faculty of a university in Turkey. To this end, socio-cultural and economic problems were analyzed under such headings; human relations, economic problems, housing, homesickness, food, clothing, and custom. The study sample included 15 international students from an education faculty. Purposive sampling technique was used in the study. Descriptive analysis was used in the analysis of the opinions of international students. In this study, it was determined that participants did not face any prejudice or exclusion in Turkey because Turkish culture shows similarities with their own cultures. In addition, it was determined that international students were just supported by their families and the amount of money sent by their parents was not sufficient. It was also determined that nearly all of the international students had experienced homesickness and they missed their families and friends.
Bu çalışmanın amacı, Türkiyedeki bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda yaşadıkları sorunları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlar; insan ilişkileri, ekonomik sorunlar, barınma, ev özlemi, yemek, giyim ve gelenek-görenek başlıkları altında incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2008-2009 öğretim yılında Türkiyedeki bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 7 farklı ülkeden (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Moğolistan, Yunanistan, Özbekistan ve Gürcistan) 15 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi, veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlarına ilişkin görüşlerinin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin kendi kültürleriyle Türk kültürünün benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiyede önyargı ya da dışlanma ile karşılaşmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrencilerin ekonomik kaynaklarının sadece aileleri olduğu ve aileleri tarafından gönderilen paranın yetersiz kaldığı görülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerin tamamına yakınının ise ev özlemi çektikleri ve ailelerini, arkadaşlarını ve memleketlerini özledikleri belirlenmiştir.