AFFETME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Vural Batık M., Ersanlı K.

Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.7, pp.19-32, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 7
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-32
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to develop a valid and reliable measuring instrument to be used for determining the level of forgiveness. Within the development process of Forgiveness Scale, data were obtained from 476 undergraduate students in total, 333 (70%) of whom are females and 143 of whom are males
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin affetme düzeylerini belirlemeye yönelik "Affetme Ölçeği'nin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 333'ü (%70) kız, 143'ü (%30) erkek olmak üzere, toplam 476 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Yedili Likert tipi olan ölçekte tercih düzeyi, "1= en az ile 7= en çok" arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanın artması affetme düzeyinin de artığını göstermektedir. Affetme Ölçeği'nin faktör yapısını incelemek ve alt boyutlarını belirleyebilmek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 13 maddenin, toplam varyansın % 46,09'unu açıkladığı ve iki alt boyutta toplandığı görülmüştür. "Başkasını Affetme" olarak adlandırılan birinci alt boyut 10 maddeden oluşmaktadır ve affetme değişkenine ait varyansın %28,98'ini açıklamaktadır. "Kendini Affetme" olarak adlandırılan ikinci alt boyut ise 3 maddeden oluşmaktadır ve varyansın %17,1'ini açıklamaktadır. Ölçeği oluşturan maddelere ilişkin faktör yükleri ise .538 ile .873 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde iki boyutlu modelin kabul edilebilir uyum verdiği görülmüştür (?2/sd=1.95, RMSEA= .07, GFI= .91, AGFI= .87, SRMR= .06, NNFI= .89, CFI= .91). Affetme Ölçeği'nin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları "Başkasını Affetme" alt ölçeği için .76, "Kendini Affetme" alt ölçeği için .82 ve ölçeğin bütünü için .74'tür. Eş değer ölçek geçerliği çalışmasında Affetme Ölçeği ile Tolerans Ölçeği arasındaki korelasyon hesaplanmış; affetme ile tolerans arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular Türk kültüründe geliştirilen Affetme Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir