MESLEKİ İLGİ ALANI VE KİŞİSEL AHLAK FELSEFESİNİN GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK TUTUM VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


ÇETİN A., ŞENTÜRK M., ALACALAR A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.2, pp.23-55, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin mesleki ilgi alanları ve kişisel ahlak felsefelerine göre oluşmuş etik pozisyonlarının girişimciliğe yönelik tutumları ve girişimcilik niyetlerine etkisi yapısal eşitlik modeli (YEM) yardımıyla araştırılmıştır. Bu amaçla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan öğrencilerden alınan verilerle araştırma yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Holland (1959)'ın mesleki ilgi tipolojilerinden girişimci mesleki ilginin öğrencilerin girişimciliğe yönelik tutumlarını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur. Yine, etik pozisyon bakımından idealist olan öğrencilerin girişimciliğe yönelik tutumlarının negatif ve anlamlı olarak etkilendiği; rölativist (göreli) olanların ise tutumlarının pozitif olarak etkilendiği ama bu etkinin anlamlı düzeyde olmadığı gözlenmiştir. Son olarak, öğrencilerin girişimciliğe yönelik tutumlarının girişimcilik niyetlerini güçlü bir şekilde etkilediği bulunmuştur.