A RESEARCH ON THE SYMBOLS OF THE TURKEY SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS IN 2018-2019 SEASON


AKA S. T., GÜLBAHÇE Ö., SAKİ Ü.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.26, pp.43-54, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

A symbol is a concrete object or sign that represents a particular person, object, group and thought, or a combination of these, having a certain meaning to it by compromising. They can be used visually in all areas of life to convey an object, a concept or idea. One of the areas where icons are used is sports clubs. Soccer is one of the most recognized, monitored and monitored sports branches in the world. Soccer is one of the most recognized, known and monitored sports branches in the world. Individuals or societies create an icon that summarizes themselves to the football teams they have set up in order to be able to explain the environment in which they live in the best way and to promote them. These symbols, which have an intense sense of meaning and representation, where visual expression is brought to the fore, and those emotions, thoughts and experiences can be recalled, naturally offer a certain perspective with their aesthetic forms composed of various original drawings, descriptions and colorful patterns. The aim of this study is investigate the symbols of the 18 Football clubs which located Turkey Super League in 2018-2019 seasons. In the study; The analysis of the written documents containing information about the facts and events on the subject examined was used to collect the data and document analysis method was used. 2018-2019 season of the scope of the research the icons of the clubs in the Super League Football Turkey were discussed. According to the findings of the study; It is seen that clubs try to select the most accurate symbols that will unite people in the same spirit and purpose. It is concluded that the factors such as being simple, permanent, stimulating and reminder are effective in this election and it is concluded that it tries to transfer information to the people in the fastest way. It is understood that the symbols are not just a shape but an effective and important factor in communication.
Simge, belirli bir insan, nesne, grup ve düşünceyi ya da bunlarınbir bileşimini temsil eden, uzlaşılarak kendisine belli bir anlamyüklenen somut nesne ya da işarettir. Bir nesneyi, bir kavramı ya dafikri iletmek amacıyla görsel olarak yaşamın tüm alanlarındakullanılabilmektedirler. Simgelerin kullanıldığı alanlardan biri de sporkulüpleridir. Popülaritesinin de getirdiği güçle tüm dünyada tanınan,izlenen ve takip edilen spor branşlarının başında Futbol gelmektedir.Bireyler veya toplumlar yaşadıkları çevreyi en iyi şekilde anlatabilmek,tanıtımlarını yapabilmek amacıyla, kurdukları futbol takımlarınakendilerini özetleyen bir simge oluştururlar. Görsel anlatımın ön planaçıkarıldığı, duygu, düşünce ve yaşanmışlıkları yeniden hatırlanmayısağlayan, yoğun bir anlam ve temsil gücüne sahip olan bu simgeler de,doğal olarak, çeşitli özgün çizim, betim ve renkli örüntülerden oluşmuşestetik biçimleriyle, belli bir bakış açısı sunmaktadırlar. Çalışmanın1 amacı Türkiye Futbol Süper Liginde 2018-2019 sezonunda yer alan 18kulübün simgelerinin incelenmesidir. Araştırmada; incelenen konuylailgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analizedilmesiyle verilerin toplanmasında doküman incelemesi yöntemikullanılmıştır. Araştırma kapsamında 2018-2019 sezonu Türkiye FutbolSüper Liginde yer alan kulüplerin simgeleri ele alınmıştır. Araştırmadanelde edilen bulgulara göre; kulüplerin insanları aynı ruh ve amaç doğrultusunda birleştirecek en doğru simgeleri seçmeye çalıştıklarıgörülmüştür. Bu seçimde simgelerin sade, kalıcı, uyarıcı, hatırlatıcıolması gibi faktörlerin etkili olduğu, en kısa yoldan en hızlı şekildebilgiyi insanlara aktarma çabası güttüğü sonucuna varılmıştır.Simgelerin sadece bir şekilden ibaret olmadığı, iletişimde etkili veönemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.