The Effect of Flipped Classroom Model on Students’ Science Success and Computational Thinking Skills


ÇAKIR E., YAMAN S.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.75-99, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-99
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of flipped classroom applications on students’ science success, intellectual risk taking and computational thinking skills in the 7th grade science class in the middle school. The research was conducted between the experimental groups and control groups, the pre-test, post-test, and quasi-experimental design were applied. The study group of the research consists of 53 seventh-grade students at secondary school level (26 students at experimental group, 27 students at control group). In the research; while the lesson was given to the experimental group students with the flipped classroom model, the control group was taught by lecture-based learning that the present program used in schools.. The data were collected via the academic achievement test and computational thinking scale. The findings of the research revealed that the students in the experimental and control groups had a statistically significant difference in favor of the experimental groups with respect to the achievement test on science and technology course. On the other hand, there was no significant difference between the experimental and control groups in the computational thinking skills of the students.
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf fen bilimleri dersinde ters yüz sınıf (TYS) modelininöğrencilerin fen başarısına (FB) ve bilgisayarca düşünme (BD) becerileri üzerine etkisiniaraştırmaktır. Çalışmada öntest, sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 7. sınıfta öğrenim gören 26 deney ve 27 kontrol grubundanoluşan 53 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu öğrencileriyle TYS modeli ile ders işlenirken;kontrol grubu öğrencileriyle ise dersler okullarda kullanılan mevcut programın yürütüldüğü vesunuş ağırlıklı öğretim şekilde işlenmiştir. Araştırmada veriler, FB testi ve BD ölçeği kullanılaraktoplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin FB puanlarıarasında deney grubu öğrencileri lehine istatistiki olarak bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.Bununla birlikte, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin BD becerileri arasında manidardüzeyde bir farklılık meydana gelmemiştir.