THE EVALUATION OF GENDER STEREOTYPES THROUGH INTERNATIONAL WOMEN'S DAY ADVERTISEMENTS


Creative Commons License

ÇİLİNGİR ÜK Z.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.24, pp.1-16, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

As an extension of the consumption culture, the contribution of advertisements to the formation of culture is increasing day by day. There is a lot of influence of ads on our choices in life, whether important or not such as which profession we choose and where to go on vacation. This is also the case for gender perceptions. The aim of the study is to examine the gender stereotypes of women in terms of Women's Day advertisements and to determine whether there is a change in these perceptions. Although there are studies focusing on Women's Day advertisements in the literature, it is the original value of the study that these studies address several advertising films and have not directly focused on gender stereotypes. Content analysis was used among qualitative research methods and 31 commercial films with the highest number of social media interactions were included in the research. Research results are diametrically opposed to the current literature except the sex of voiceover and spokesperson and the age of women characters. In evaluated advertisements, women are depicted outside traditional roles in largely established gender stereotypes. From this perspective, it can be said that these ads serve gender equality.
Tüketim kültürünün bir uzantısı olarak, reklamların kültürün oluşumuna katkısı gün geçtikçeartmaktadır. Bugün hangi mesleği seçeceğimizden, tatilde nereye gideceğimize dek hayattakiönemli önemsiz pek çok seçimimizde reklamların etkisi söz konusudur. Bu durum toplumsalcinsiyet algılamaları için de böyledir. Araştırmanın amacı, kadına yönelik toplumsal cinsiyetstereotiplerinin Kadınlar Günü reklamları özelinde incelenerek, söz konusu algılara yönelik birdeğişim olup olmadığını ortaya koymaktır. Literatürde Kadınlar Günü reklamlarına odaklanançalışmalar olmasına rağmen, bu çalışmaların birkaç reklam filmini ele alması ve doğrudan toplumsalcinsiyet stereotiplerine odaklanmamış olması çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmış olup, araştırma kapsamındasosyal medya etkileşim sayıları en yüksek olan 31 reklam filmine yer verilmiştir. Dış ses vekonuşmacı karakterin cinsiyeti ile kadın karakterlerin yaşı dışındaki araştırma bulguları, mevcutliteratürle taban tabana zıttır. İncelenen reklamlarda kadınlar, büyük ölçüde yerleşik toplumsalcinsiyet stereotiplerindeki geleneksel rollerin dışında tasvir edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında,söz konusu reklamların toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet ettiği söylenebilir.