Discussing the Issue of Unplanned Urbanization in the Example of Teyyarediizii and Hacı Siyam Districts in Giresun


BEKDEMİR Ü., ELMACI S., KÖSE F. M.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.14, pp.41-64, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 14
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-64
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

A C ty s an accommodat onun t where natural and human-related factors nteract n h gh complex ty and where, as a consequence, var ous problems such as traff c jam, no se, harmful und sposed waste, a r pollut on and urban sprawl ar se. Not only the ex stence and healthy development of c t es depend on the fac l t es that natural and human-related factors prov de but also s related to these factors be ng assessed carefully. Th s study g ves br ef nformat on about the natural and human-related factors wh ch play role n the urban zat on of G resun and g ve shape to the layout of the c ty. Geograph c nformat on systems (GIS) s located w th n the Arcg s 10.1 package program w th more deta led data for the analys s of two ne ghborhoods n the c ty scale.These are "HacıS yam" and "Teyyaredüzü" wh ch are two of the oldest quarters of the c ty. It talks about the problems that ar se or that m ght ar se n quarters and emphas zes potent al ways of prevent ng those problems, based on the relat onsh p between natural & human-related factors and the urban zat on process
Kent; doğal faktörler le beşer faktörler n karşılıklı etk leş m n n çok kompleks olarak gerçekleşt ğ ve buna bağlı olarak başta çarpık kentleşme olmak üzere, traf k yoğunluğu, gürültü k rl l ğ , atıkların çevrey olumsuz etk lemeden ortadan kaldırılması ve hava k rl l ğ g b çeş tl sorunların yaşandığı yerleş m b r m d r. Kent n varlığı ve sağlıklı gel ş m doğal ve beşer faktörler n sağladığı olanaklara bağlı olduğu g b bu unsurların d kkatl b r şek lde değerlend r lmes le yakından l şk l d r. Çalışmamızda, G resun'un kentleşme sürec üzer nde etk l olan ve kent n mekan organ zasyonunu şek llend ren doğal ve beşer faktörler üzer nde kısaca durulmuştur. Coğraf B lg S stemler (CBS) çer s nde yer alan Arcg s10.1 paket programı le daha detaylı ver ler n anal z ç n kent ölçeğ nde k mahalle seç lm şt r. Bu mahalleler kent n en esk mahalleler nden b r olan Hacı S yam Mahalles le kent n yen gel şmekte olan Teyyaredüzü Mahalles d r. Doğal-beşer faktörler ve kentleşme sürec arasındak l şk ler esas alınarak, mahalleler ölçeğ nde ortaya çıkan veya çıkması muhtemel sorunlardan bahsed lm ş alınab lecek önlemler üzer nde durulmuştur