In Vitro germination of the seeds of Serapias orientalis (Greuter) Bauman & Künkele (Orchidaceae)


Creative Commons License

MUTLU V. A., KÖMPE Y.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.85-93, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, germination and seedling growth conditions of Serapias orientalis (Orchidaceae) seeds were determined by symbiotic and asymbiotic methods. Five different nutrient media (water-agar, soil-agar, Knudson C, Murashige-Skoog and Van Waes-Deberg) were used for asymbiotic germination. For symbiotic germination, fungi isolation was made from roots. Two different fungi were obtained, and they were identified as Tulasnella sp and Fusarium oxysporum by morphological and molecular techniques. Seeds were sowned in modified oat medium and inoculated Tulasnella sp and F. oxysporum separately. After three months, germination and seedling rates were determined in culture tubes. The seeds that were inoculated with F. oxysporum did not germinate. In contrast, 24% of the seeds in the control group germinated 68% of the inoculated with Tulasnella. Germinated seeds in the control group (without fungi) developed to the stage of hairy protocorm but no further development. It was determined that 62.69% of the seeds inoculated with Tulasnella sp. developed into the seedling stage (5th and 6th stages). Symbiotic seedlings were transferred to soil and grown in natural environment. The highest rate of germination occurred in asymbiotic culture media in VWD medium, while seedling did not develop.
Bu araştırmada Serapias orientalis (Orchidaceae) tohumlarının simbiyotik ve asimbiyotik yöntemlerleçimlenme ve fide gelişimi koşulları belirlenmiştir. Asimbiyotik çimlendirme için beş faklı besin ortamı (Su-agar,toprak-agar, Knudson C, Murashige-Skoog ve Van Waes-Debergh) kullanılmıştır. Simbiyotik çimlendirme içinköklerden fungus izolasyonu yapılmıştır. İki farklı fungus elde edilmiş, morfolojik ve moleküler tekniklerleyapılan tanımlama sonucu Tulasnella sp. ve Fusarium oxysporum oldukları belirlenmiştir. Tohumlar modifiyeyulaf ortamına ekilmiş ve ayrı ayrı Tulasnella sp. ve F. oxysporum aşılanmıştır. Üç ay sonra kültür tüplerindeçimlenme ve fide oranı belirlenmiştir. F. oxysporum ile aşılanan tohumlar çimlenmemiş, buna karşılık kontrolgrubunda %24, Tulasnella ile aşılanan tüplerde %68 oranında çimlenme meydana gelmiştir. Kontrol grubunda(fungus içermeyen) çimlenen tohumlar tüylü protokorm aşamasına kadar gelişmiş, fakat daha fazla gelişmeolmamıştır. Tulasnella ile aşılanan tohumların %6269’unun fide aşamasına geliştiği belirlenmiştir (5. ve 6.safhalar). Fideler toprağa aktarılıp doğal ortamda büyütülmüştür. Asimbiyotik kültür ortamlarından VWDortamında en yüksek oranda çimlenme meydana gelirken fide gelişmemiştir.