The Effects of Activities Conducted Through 3D Design Programs on The Development of Pre-Service Primary Teachers’ Spatial Skills


ÖZÇAKIR SÜMEN Ö.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.42, no.2, pp.1681-1708, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17152/gefad.967350
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1681-1708
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Spatial skills are versatile and complex skills that we encounter in many areas of daily life. In this study, the effects of activities conducted through three-dimensional design programs on the development of pre-service primary teachers' spatial skills were investigated. The quantitative part of the research was carried out using one group pretest – posttest experimental design. 23 pre-service primary teachers participated in the study. Data collection tools are spatial visualization test and semi-structured interview form. In the applications, three-dimensional designs were created using unit cubes on the three dimensional design programs, rotated into different perspectives and then drawn on isometric papers by pre-service teachers. At the end of the 4-week practice, the spatial visualization test was reapplied and interviews were conducted with pre-service teachers about the activities. The data analysis results revealed that there was a significant increase in the mental rotation skills of pre service teachers but the activities could not provide a significant increase in their spatial visualization skills. Besides, it was found that pre-service teachers' opinions on practices were gathered under three themes: contributions to personal development, contributions to mathematics education, and the features of the programs. The results were discussed in light of the studies in the field.
Uzamsal beceriler gündelik hayatın birçok alanında karşımıza çıkan, çok yönlü ve karmaşık becerilerdir. Bu araştırmada üç boyutlu tasarım programlarıyla yapılan uygulamaların sınıf öğretmeni adaylarının uzamsal becerilerinin gelişimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın nicel bölümünde tek grup ön test – son test deneysel model kullanılmıştır. Çalışma grubu Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta öğrenim gören 23 sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Veriler uzamsal görselleştirme testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında üç boyutlu tasarım programları ile birim küplerle modeller oluşturma ve döndürme etkinlikleri yapılmış, daha sonra bilgisayarda tasarlanan modeller izometrik kâğıtlara çizilmiştir. 4 hafta süren uygulamalar sonunda uzamsal görselleştirme testi tekrar uygulanmış, ardından öğretmen adaylarının etkinliklere ilişkin görüşleri alınmıştır. Veri analizi sonuçları, üç boyutlu tasarım programlarıyla yapılan etkinliklerin öğretmen adaylarının zihinde döndürme becerilerini anlamlı olarak geliştirdiğini ancak uzamsal görselleştirme becerilerinde anlamlı bir artış sağlamadığını göstermiştir. Nitel veriler ise öğretmen adaylarının uygulamalara ilişkin görüşlerinin; kişisel gelişime katkıları, matematik eğitimine katkıları ve programların özellikleri olmak üzere üç temada toplandığını ortaya koymuştur. Sonuçlar ilgili çalışmalar ışığında tartışılmıştır.