Determination of Consumer Behaviors on Food Safety: A Case Study in Urban Area of Samsun Province


ERYILMAZ AYDIN G., KILIÇ O. Ş., BAŞER İ. U.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.237-245, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to determine the consumer behaviors related to food safety in urban area of Samsun province, Turkey. Research data were collected by questionnaires from 384 consumers who were influential in food purchasing decisions in their families. Consumer behaviors in the study were examined in two groups according to whether consumers were aware of food safety or not. According to the research results, 55.47% of consumers had heard about the concept of food safety while 44.53% of them did not hear about the concept of food safety. Consumers who were aware of food safety defined this concept as healty food (44.13%), certified food (19.25%), unexpired food (16.43%), food with no additives (11.27%), quality food (4.69%), and hygienic food (4.23%). The differences between the groups were found to be statistically significant in terms of paying attention to expiration date, production date, food additive, and energy/nutrient value on the food label. Research results showed that consumers who were not aware of food safety had lower sensitivity to food. For this reason, it is necessary for all the individuals in the society to be sensitive about food safety and increase the level of consciousness. Furthermore, since food production largely depends on consumer demand, it is necessary to develop consumer oriented marketing strategies.
Araştırmanın amacı, Samsun ili kentsel alanda ikamet eden tüketicilerin gıda güvenliğiyleilgili davranışlarının belirlenmesidir. Araştırma verileri, ailede gıda satın alma kararında etkili384 tüketiciden anket yoluyla elde edilmiştir. Tüketici davranışları, gıda güvenliğikavramından haberdar olma ve olmama durumuna göre iki grupta incelenmiştir. Araştırmasonuçlarına göre, tüketicilerin %55.47’si gıda güvenliği kavramından haberdar olduklarını,%44.53’ü haberdar olmadıklarını ifade etmişlerdir. Gıda güvenliğinden haberdar olantüketicilerin %44.13’ü güvenilir gıdayı sağlıklı, %19.25’i sertifikalı, %16.43’ü son kullanmatarihi geçmemiş, %11.27’si katkı maddesi içermeyen, %4.69’u kaliteli, %4.23’ü ise hijyenikgıda olarak tanımlamışlardır. Gıda etiketi üzerinde yer alan son kullanma tarihi, üretim tarihi,katkı maddesi içeriği ve enerji/besin değerine dikkat edilmesi açısından, gruplar arasındakifarklılık istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Araştırma sonuçları, gıda güvenliğindenhaberdar olmayan tüketicilerin gıdalar konusundaki duyarlılıklarının daha düşük olduğunugöstermektedir. Bu nedenle toplumdaki tüm bireyler için gıda güvenliği konusunda hassasiyetoluşturulması ve bilinç düzeyinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca gıda üretiminin büyükölçüde tüketici talebine bağlı olması, tüketici odaklı üretim ve pazarlama stratejileriningeliştirilmesini gerekli kılmaktadır.