HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN ALGILARININ KORKU VE KONTROL DUYGUSU ÜZERİNE ETKİSİ


Güdücü Tüfekci F., Uzun S., Oğuzhan H., Emirza E. G.

4. ULUSLARARASI AKDENİZ VE 3. ULUSLARARASI 8. ULUSAL PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 1 - 03 June 2023, pp.143-150

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.143-150
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklara ilişkin algılarının korku ve kontrol duygusu üzerine etkisini belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın örneklemini Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf olmak üzere basit rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenen 208 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak ölçekleri hatalı doldurma ve çalışmaya katılmayı kabul etmemeleri nedeniyle çalışma 168 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri "Tanıtıcı Bilgi Formu", " Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği" ve " Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği " ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %60,9’u 21-24 yaş aralığında, %76,9’u kdın, %97,0’si bekardır. Katılımcıların %55’i sağlığını orta düzeyde iyi olarak değerlendirdiğini, %75,1’i sigara kullanmadığını, %91,7’si kronik bir hastalığı olmadığını, %28,4’ü bulaşıcı bir hastalık geçirdiğini ve %37,9’u aile ya da arkadaşlarından birisi/birilerinin bulaşıcı hastalık geçirdiğini belirtmişlerdir. Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği toplam puan ortalaması X̅=148,60±17,66 ve Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği toplam puan ortalaması X̅=14,39±12,12 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin bulaşıcı hastalıklara yönelik algısı yüksek, korku ve kontrol duygusu düzeyi ise düşük bulunmuştur. Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği’nde baba eğitim durumu üniversite ve üzeri olanların diğerlerine göre, psikiyatrik bir rahatsızlığı olanların olmayanlara göre toplam ve tüm alt boyut puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek, herhangi bir bulaşıcı hastalık geçirenlerin geçirmeyenlere göre ise “korku” alt boyut puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği toplam puanı ile Korku ve Kontrol Duygusu Ölçeği toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). 

Sonuç: Kalabalık ortamlarda yaşamaları sebebiyle bulaşıcı hastalıklara yakalanma konusunda risk altında olan üniversite öğrencilerinin bulaşıcı hastalıklar ile ilgili algılarının korku ve kontrol duygusunun yanı sıra çaresizlik, umutsuzluk gibi duygular üzerinde de etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle bulaşıcı hastalıkların bireylerin algılarını etkileme düzeyi ve bu algının hangi duygu ve davranışları ortaya çıkardığı ile ilgili daha fazla araştırma yapılması, bu alandaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesine rehberlik edecektir.