PRESCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF GIFTED CHILDREN


AYDIN S., ŞENTÜRK Ş.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.24, no.2, pp.413-431, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.413-431
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Pre-school period is a critical phase for the development of many cognitive and affective skills. Especially the perception and attitudes of pre-school teachers play an important role in the recognition and education of special talented children. This study was designed to determine the perceptions of preschool teachers towards special talented children. The sample of the research, which was prepared using a descriptive survey model based on quantitative research method, was composed of pre-school teachers working in Samsun in the academic year 2017-2018. The sample of the study consisted of 50 preschool teachers working in private and public kindergartens. The data in the study were obtained by “perception scale for gifted students” and Google docs. The data were analyzed by SPSS program and non-parametric tests, Mann Whiney U and Kruskal Wallis H tests as well as the frequency and percentage calculations. In accordance with the tests and sub-problems, it was found that the awareness of pre-school teachers about special talents was found to be in the option of “agree” (x̄= 3.76). There was no significant difference between teachers’ perception of special abilities in terms of gender, age, but the perception of awareness of teachers having special talented children in their families were found to be higher than others.
Okul öncesi dönem yeteneklerin gelişiminde kritik bir dönemdir. Özellikleokul öncesi öğretmenlerinin algı ve tutumları özel yetenekli çocukların farkedilmesi ve eğitiminde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma okul öncesiöğretmenlerinin özel yetenekli çocuklara yönelik algılarını saptamak amacıylahazırlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelikullanılarak hazırlanan araştırmanın evreni 2017-2018 eğitim öğretim yılındaSamsun’da görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenlerinden oluşmuştur.Araştırmanın örneklemini özel ve resmi anaokullarında görev yapan 50 okulöncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veriler "üstün yetenekliöğrencilere yönelik algı ölçeği" vasıtasıyla elde edilmiştir. Araştırmadaveriler basılı olarak ve elektronik ortamda Google docs altyapısı kullanılarakelde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla analiz edilmişve normal dağılım göstermemesi nedeniyle noneparametrik testlerden, Mann WhineyU ve Kruskal Wallis H testleri, frekans ve yüzde hesaplamalarıyla analizedilmiştir. Yapılan testler ve alt problemler doğrultusunda okul öncesiöğretmenlerin özel yeteneklilere ilişkin farkındalık algılarının “katılıyorum”( =3.76) düzeyinde olduğu bulunmuştur. Cinsiyet, yaş değişkenleri ile özelyeteneklilik algıları arasında öğretmenlerin farkındalık algılarının anlamlıfarklılık göstermediği ancak ailelerinde özel yetenekli çocuk olan öğretmenlerinfarkındalık algılarının diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.