İlköğretim Eğitim Paydaşlarının Yapay Zekaya Yönelik Metaforik Algıları


Demirtaş E., Türksoy E.

UFUK ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2023, pp.83-97

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.83-97
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine how primary education education stakeholders perceive the concept of artificial intelligence. The research was carried out with the phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 105 participants, 35 primary school students, 35 parents and 35 teachers. Participants were included in the research with the easily accessible case sampling method and volunteerism was taken as basis. In order to collect data in the research, a semi-structured metaphor form was developed and “Artificial intelligence ……. like this. Because …….” They were asked to fill in their statement. Content analysis method and MaxQDA program were used in the interpretation and analysis of the obtained data. The metaphors created by the participants were divided into two categories as animate and inanimate. It has been determined that students have developed 17 metaphors, 12 of which are inanimate, 5 are alive, teachers have developed 19 metaphors of which 9 are inanimate and 10 are living, and parents have developed 22 metaphors, 15 of which are inanimate and 7 living. The answers to the reasons for the development of a total of 58 metaphors developed by the education stakeholders were evaluated under 4 main themes: goal-oriented/helpful, beneficial/harmful, developable/learable, and technological/robotic. As a result of the study, suggestions were made by specifying the metaphorical perceptions developed by the education stakeholders towards the concept of artificial intelligence.

Bu çalışmada ilkokul eğitim paydaşlarının yapay zeka kavramını nasıl algıladıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu ilkokul düzeyi 35 öğrenci, 35 veli ve 35 öğretmen olmak üzere toplam 105 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile araştırmaya dahil edilmiş ve gönüllülük esas alınmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış metafor formu geliştirilerek “Yapay zeka ……. gibidir. Çünkü …….” İfadesini doldurmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin yorumlanması ve çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi ve MaxQDA programı kullanılmıştır. Katılımcıların oluşturdukları metaforlar canlı ve cansız olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Öğrencilerin 12 cansız, 5 canlı olmak üzere 17, öğretmenlerin 9 cansız 10 canlı olmak üzere 19, velilerin 15 cansız, 7 canlı olmak üzere 22 metafor geliştirdikleri tespit edilmiştir. Eğitim paydaşları tarafından geliştirilen toplam 58 metaforun geliştirilme sebeplerine yönelik yanıtlar ise amaç odaklı/yardımcı, faydalı/zararlı, gelişebilir/öğrenebilir ve teknolojik/robotik olmak üzere 4 ana temada değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda eğitim paydaşlarının yapay zeka kavramına yönelik geliştirdikleri metaforik algılar belirtilerek önerilerde bulunulmuştur