Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Thermal TreatedNickel Titanium Single File Systems Used with ReciprocatingMotion at Body Temperature


Creative Commons License

BAŞ G., YÜZGÜLEÇ E., KESKİN C., İNAN U., KELEŞ A.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.3, pp.658-664, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.760048
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.658-664
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Background: The aim of this study was to compare the phasetransformation temperatures and cyclic fatigue resistances ofWaveOne Gold, Reciproc Blue and North Profa RC Blue nickeltitanium (NiTi) instruments at body temperature. Methods: In this study 12 WaveOne Gold, 12 Reciproc Blue and12 North Profa RC Blue rotary system NiTi files were used. Allinstruments were used in a static cyclic fatigue testing device,which has an artificial ceramic canal with a radius of curvature of5 mm, an angle of curvature of 60° and a 1,4 mm inner diameterat 37°C until the fracture occurred. The time to failure of the fileswas recorded using a digital chronometer and the number ofcycles to failure of files were calculated. Non-normally distributeddata were analyzed by Kruskal-Wallis H test. Weibull analysis wasperformed to determine the estimated survival rate. Results: There was no statistically significant difference betweenthe North Profa RC Blue group and the Reciproc Blue group, andbetween the Reciproc Blue group and the WaveOne Gold groupin terms of cyclic fatigue resistance (p>0.05). Cyclic fatigueresistance of North Profa RC Blue group was statistically higherthan WaveOne Gold group (p<0.05). SEM images taken fromfractured surfaces confirmed that the instrument fracture occurredas the result of cyclic fatigue. Conclusion: In this study, no difference was found between thecyclic fatigue resistances of North Profa RC Blue and ReciprocBlue instruments, while the cyclic fatigue resistance of theWaveOne Gold instruments was found to be lower than the NorthProfa RC Blue.
Amaç: Bu çalışmanın amacı WaveOne Gold, Reciproc Blue veNorth Profa RC Blue nikel titanyum (NiTi) tek eğe dönersistemlerin vücut sıcaklığında döngüsel yorgunluğa bağlıkırılma dirençlerinin ve faz değişim derecelerininkarşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 12 WaveOne Gold, 12Reciproc Blue ve 12 North Profa RC Blue döner eğe sistem NiTieğeleri kullanıldı. Tüm eğeler, 60°’lik kurvatür açısına, 5 mmkurvatür yarıçapına ve 1.4 mm kanal iç çapına sahip seramikyapay kanal içeren statik döngüsel yorgunluk deneydüzeneğinde 37°C’de kırılıncaya kadar kullanıldı. Eğelerinkırılma zamanı dijital kronometre ile kaydedildi ve kırılıncayakadarki tur sayıları hesaplandı. Normal dağılım göstermediğisaptanan veriler Kruskal-Wallis H testi ile analiz edildi. Tahminisağlam kalma oranının belirlenmesi için Weibull analizi yapıldı. Bulgular: North Profa RC Blue grubu ile Reciproc Blue grubuarasında ve Reciproc Blue grubu ile WaveOne Gold grubuarasında döngüsel yorgunluk direnci bakımından istatistikselolarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). North Profa RC Blueeğelerin döngüsel yorgunluk direnci WaveOne Gold eğelerdenistatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).Kırık yüzeylerden alınan SEM görüntüleri incelenerek aletlerindöngüsel yorgunluk sonucunda kırıldığı doğrulandı. Sonuç: Bu çalışmada, North Profa RC Blue ve Reciproc Blueeğelerin döngüsel yorgunluk dirençleri arasında farkbulunmazken, WaveOne Gold eğelerin döngüsel yorgunlukdirenci North Profa RC Blue eğelerden daha düşük bulundu.