Unconditional Self-Acceptance Levels of Psychological Counselor Candidates


Creative Commons License

Bingöl Y., Vural Batık M.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.2438-2453, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Unconditional self-acceptance (USA) can be defined, as the complete and unconditional acceptance of an individual without regarding whether the individual behaves in a clever, correct and competent manner and whether or not others approve it. It is one of the qualities of psychological counselors. The USA includes the acceptance of others without criticism and without prejudice. Therefore, it was aimed to determine the USA levels of psychological counselor candidates in this study. It was also aimed to determine whether the scores differed according to gender, class level and perceived family attitude variables. The sample of the study consisted of 183 university students. The research was conducted according to the general screening model; t-test, ANOVA and Tukey's B test were used together with descriptive analyzes. It was observed that the USA levels of the participants were intermediate. The obtained scores differed according to class level.
Bireyin zekice, doğru ve yetkin davranıp davranmadığı ve başkaları tarafından onaylanıponaylanmadığına aldırmadan kendini tam ve koşulsuz olarak kabul etmesi olaraktanımlanabilen koşulsuz kendini kabul, psikolojik danışmanların sahip olması gerekenözelliklerden bir tanesidir. Bireylerin kendini koşulsuz kabulü diğerlerini de eleştirisiz veönyargısız kabul etmeyi içerir. Bu nedenle bu araştırmada psikolojik danışman adaylarınınkoşulsuz kendini kabul düzeylerini ve cinsiyet, sınıf düzeyi ve algılanan aile tutumudeğişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanınörneklemi 183 psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmagenel tarama modeline göre yürütülmüş ve betimleyici analizlerle birlikte t-testi, ANOVA veTukey’s B testi kullanılmıştır. Sonuçta araştırmaya katılan bireylerin koşulsuz kendini kabuldüzeylerinin orta düzeyde olduğu, elde edilen puanların cinsiyet ve anne-baba tutumuna görefarklılaşmazken, sınıf düzeyine göre farklılaştığı görülmüştür. Bu farklılık 1 ve 2. sınıföğrencileri arasında, 2. sınıf lehine bulunmuştur.