Investigation of Ataturk Perceptions of Children in Preschool Period


Creative Commons License

YAZICI D. N., MERCAN UZUN E., ÇAĞLAYAN K. T.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.1, pp.31-44, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this study is to determine the perceptions of preschool children about Atatürk. In the study, it was also aimed to examine the activities of families with their children, which are thought to shape the children's perception of Atatürk, and to what extent preschool teachers included activities related to Atatürk in their plans and in what types of activities. Qualitative research method and phenomenological design were used in this study. Criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group of the study. The study group consists of 30 children, 30 parents and 10 teachers. In the study, in which the interview technique and document analysis were used for data collection, the data were analyzed by content analysis method. During the research, various applications were carried out to increase the validity and reliability of the research. As a result of the research, it was determined that children and parents mostly focused on the military aspect of Atatürk. It was determined that the children who participated in the research included the gains about Ataturk only in certain months in the monthly plans of their preschool teachers and within the framework of these plans, they generally performed Turkish and art activities with the children in their classes. 
Amacı okul öncesi dönemdeki çocukların Atatürk’e ilişkin algılarını belirlemek olan araştırmada aynı zamanda çocukların Atatürk algısını şekillendireceği düşünülen ailelerin çocuklarıyla yaptığı etkinlikler ve okul öncesi öğretmenlerinin Atatürk ile ilgili etkinliklere planlarında ne kadar yer verdikleri ve hangi etkinlik türlerinde ele aldıkları da incelenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu 30 çocuk, 30 ebeveyn ve 10 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla görüşme tekniğinin ve döküman incelemesinin kullanıldığı çalışmada veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sırasında araştırmanın geçerlik ve güvenirliği artırmaya yönelik olarak çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların ve ebeveynlerin çoğunlukla Atatürk’ün askeri yönü üzerinde durdukları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çocukların okul öncesi öğretmenlerinin aylık planlarında Atatürk ile ilgili kazanımlara sadece belirli aylarda yer verdikleri ve bu planlar çerçevesinde sınıflarındaki çocuklar ile genellikle Türkçe ve sanat etkinlikleri yaptıkları belirlenmiştir.