The Impact of the COVID-19 Pandemic on Women's Health


Creative Commons License

EDİS E. K., KETEN M.

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.30, no.4, pp.293-300, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

COVID-19 infection, which has become oneof the most important health problems of thelast century, emerged in 2019 and turned intoa worldwide epidemic. COVID-19 can lead toserious respiratory and cardiovascular problemsand even death. Women are considered to be ahigh-risk group during the epidemic. It is knownthat respiratory system diseases and infectionssignificantly affect the on pregnant women andfetuses. Maternal respiratory distress and infectionscan result in hypoxia, fetal stress, preterm labor andfetal death.In addition, disruptions in health servicedelivery due to the epidemic threaten maternal andneonatal health in terms of risky pregnancies andemergency obstetric situations. Directing sexualand reproductive health services to fight against theepidemic during the pandemic process negativelyaffects women's health by causing situationssuch as insufficiency of family planning services,unwanted pregnancy, miscarriage in unhealthyconditions, as well as increasing health problems ofthe mother and newborn. This study, the effects ofthe COVID-19 pandemic on women's health arediscussed in terms of pregnancy and family planningservices.
Son yüzyılın en önemli sağlık sorunlarındanbiri haline gelen COVID-19 enfeksiyonu, 2019yılında ortaya çıkmış ve dünya çapında bir salgınadönüşmüştür. COVID-19 ciddi solunum sistemive kardiyovasküler sorunlar yaşanmasına hattaölüme yol açabilmektedir. Salgın sürecinde kadınlaryüksek riskli grup olarak kabul edilmektedirler.Solunum sistemi hastalıkları ve enfeksiyonlarıngebe kadın ve fetüsün sağlığını önemli ölçüdeetkilediği bilinmektedir. Maternal solunum sıkıntısıve enfeksiyonlar; hipoksi, fetal stres, erken doğum,fetal ölüm gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir.Bunun yanı sıra salgın nedeniyle sağlık hizmetisunumunda yaşanan aksaklıklar riskli gebeliklerve acil obstetrik durumlar açısından anne veyenidoğan sağlığını tehdit etmektedir. Diğer taraftanpandemi sürecinde cinsel sağlık veya üreme sağlığıhizmetlerinin salgınla mücadele kapsamına dâhiledilmesi anne ve yenidoğanın sağlık sorunlarınınartmasının yanı sıra, aile planlaması hizmetlerininyetersizliği, istenmeyen gebelik, sağlıksız koşullardadüşük yapma gibi durumlara yol açarak kadınsağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu derlemedeCOVID-19 pandemisinin kadın sağlığı üzerindekietkileri gebelik ve aile planlaması hizmetleri açısındanele alınmıştır.