Synthesis of Silver Nanoparticles by Kribbella turkmenica 16K104, Their Characterization, Antimicrobial Properties and Genotoxic Potential


Creative Commons License

ADİGÜZEL A. O., ADIGÜZEL S. K.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.4, pp.3138-3151, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Extracellular synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) by bacteria has become very popular due to its environmentally friendly and economical approach. In the present study, AgNPs were synthesized culture liquid of Kribbella turkmenica 16K104. Effects of physico-chemical conditions and components of culture medium on synthesis of AgNPs were investigated and then synthesis was optimized. AgNPs synthesized under optimum condition were characterized. Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis showed that the particles were spherical in shape. Dynamic Light Scattering (DLS) analysis Indicated that AgNPs were 4-20 nm in size and showed homogeneous distribution. Average particle size and zeta potential of AgNPs was detected to be 6 nm and -30.6 ± 10.1, respectively. It was determined that the AgNPs exhibited inhibitory and cidal activity against significant bacterial strains. In addition, genotoxic potential of the AgNPs on Hep G2 cells was assessed. Significant genotoxic effect did not observe after exposure with 0-16 μg mL-1 of AgNPs for 24 h. As a result, this is the first report on the extracellular synthesis of AgNPs with usage potential in pharmaceutical, food, textile and polymer industries using a Kribbella species.
Gümüş nanoparçacıklarının (AgNPs) bakteriler aracılığıyla ekstraselüler sentezi çevre dostu ve ekonomik bir yaklaşım olması nedeniyle oldukça popüler hale gelmiştir. Sunulan bu çalışmada AgNP’ler Kribbella turkmenica 16K104’ün kültür sıvısı kullanılarak sentezlenmiştir. Fiziko-kimyasal koşulların ve kültür ortamı bileşenlerinin AgNP’lerin sentezi üzerine etkileri araştırılarak optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Optimum koşullar altında sentezlenen AgNP’ler karakterize edilmiştir. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi ile sentezlenen parçacıkların küresel şekilde oldukları belirlenmiştir. Dinamik Işık Saçılımı (DLS) analizi ile AgNP’lerin 4-20 nm boyutları arasında homojen dağılım gösterdikleri görülmüş, ortalama parçacık boyutunun 6 nm ve zeta potansiyelinin ise -30.6 ± 10.1 olduğu tespit edilmiştir. Sentezlenen AgNP’lerin patojen bakteriyel suşlar karşısında önemli düzeyde inhibe edici ve bakteriyosidal etki gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, AgNP’lerin Hep G2 hücreleri üzerindeki genotoksik potansiyeli değerlendirilmiş ve 24 saatlik maruziyette AgNP’lerin 16 μg mL-1’ye kadar önemli bir genotoksik etkisi gözlemlenmemiştir. Sunulan bu çalışma ile farmasötik, gıda, tekstil ve polimer endüstrileri için uygun fiziksel ve biyolojik özelliklere sahip AgNP’lerin Kribbella taksonunda bir bakteri türü aracılığıyla sentezi literatüre kazandırılmıştır.