The opinions of Sixth Grade Students about ABSL Approach Activities Based on STEM


GÜLEN S., YAMAN S.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.15, pp.1293-1322, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this research; taking the opinions of the students about the activities was prepared with the integration of multidisciplinary approaches and examining the effects of these activities. It was negotiated about the activities of the Argument Based Science Learning (ABSL) approach integrated with Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) training to reach this aim. The research method is a qualitative method of action research. A "developer action research" was used to determine the positive and negative aspects of the gathering of views on the approach the researcher has developed. According to this method, homogeneous sampling method is pre-ferred. 20 students with similar socio-economic facilities participated in the research. The data of the study were collected with a fully structured interview form and analyzed with the Nvivo pack-age program. It can be said that the activities and practices of the STEM-integrated ABSL approach provide students with the feeling of enjoyment, enjoyment and better understanding, and that students become better acquainted with each other and socialized during these events. It is proposed that the integration of multidisciplinary approaches can be used in the creation of students' class-room arguments.
Bu araştırmanın amacı; çok disiplinli yaklaşımların entegrasyonu ile hazırlanan etkinlikler hakkın-da öğrenci görüşlerini almak ve bu etkinliklerin etkisini incelemektir. Bu amaca ulaşabilmek için Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi entegreli Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı etkinlikleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi, nitel yöntemlerden eylem araştırmasıdır. Uygulayıcının geliştirdiği yaklaşım hakkında görüşlerin toplanması ve olumlu olumsuz yönlerinin belirlenmesi bakımından “geliştirci eylem araştırması” kullanılmıştır. Bu yönteme uygun olarak benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya benzer sosyo-ekonomik imkânlara sahip 20 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri tam yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve Nvivo paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; FeTeMM entegreli ATBÖ yaklaşımı etkinliklerin ve uygulamaların öğrencilerin konuyu sevmesini, eğlenceli bulmasını ve daha iyi anlamasını sağladı-ğı, bu etkinlikler sırasında öğrencilerin birbirini daha iyi tanıdığı ve sosyalleşmenin arttığı söylene-bilir. Öğrencilerin sınıf içinde argüman oluşturulmasında çok disiplinli yaklaşımların entegrasyo-nunun kullanılabileceği önerilmektedir.