THE EFFECT OF SCHOOL ADMİNİSTRATORS’SOCİAL JUSTİCE LEADERSHİP BEHAVİORS ON FOREİGN STUDENTS’ SCHOOL ENGAGEMENT


Creative Commons License

TOPALOĞLU H.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, pp.1875-1892, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1255302
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1875-1892
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to reveal the relationship between the social justice leadership roles of school administrators as educational leaders and the school engagement of foreign students in their schools. The study group of the research consists of a total of 372 foreign students studying at public high schools in the central districts of Samsun in the 2021-2022 academic year. The data of the study were collected using Social Justice Leadership Scale (SALÖ), School Engagement Scale (OBÖ) and Demographic Information Form prepared by the researcher. The data of the study were analyzed using arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation, and multiple regression. Findings of the research shows that there is a significant and moderately positive relationship between the social justice leadership behaviors of school administrators and the school engagement of foreign students. In addition, it is determined that all dimensions of social justice leadership explained 32.5% of the change in school engagement of foreign students. As a result of the research, it is concluded that the social justice leadership behaviors of school administrators significantly affect the school engagement of foreign students. The findings obtained from the research were compared with other studies in the field and discussed. Accordingly, suggestions were presented.
Bu araştırmanın amacı eğitim liderleri olarak okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği rolleri ile okullarındaki yabancı uyruklu öğrencilerin okul bağlılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında Samsun ili merkez ilçelerindeki devlet liselerinde öğrenim gören toplam 372 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Sosyal Adalet Liderliği Ölçeği (SALÖ), Okul Bağlılığı Ölçeği (OBÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri aritmetik ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon ve çoklu regresyon ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerin sosyal adalet liderliği davranışları ile yabancı uyruklu öğrencilerin okul bağlılıkları arasında anlamlı ve orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca Sosyal adalet liderliğinin tüm boyutlarının yabancı öğrencilerin okul bağlılığındaki değişimin % 32,5’ini açıkladığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin sosyal adalet liderliği davranışlarının yabancı uyruklu öğrencilerin okul bağlılıklarını önemli oranda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular alanda yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılarak tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.