The Effect of Climatic Factors and Cold Stress on Behavioral Traits in Simmental Cows


Creative Commons License

UYSAL A., KAYGUSUZ E., AKDAĞ F.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.6, no.4, pp.679-683, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to determine effect of climatic factors and cold stress on behavioural patterns of Simental cattle kept in free stall barns. In this research, it is calculated that the duration of some beheviour traits of twenty four simmental cows during winter season like having lying down, eating feed, motion behaviour and standing and it is calculated that cold stress indexes of climatic factors like daily avarage ambient temperature, wind speed, humidity and rainfall. In this research, it is determined as significiant that the difference of daily avarage wind speed and environmental temperature (P<0.01). There were also significant differences in terms of duration of behavioural lying down different months in winter season (P<0.05). There is a significiant phenotypic correlation between the rate of wind speed and relative humidity lying down, in climatic factors and the duration of eating feed, rainfall end the duration of motion behaviour on cold stress indexes (P<0.05). As a result, it was observed that the lying down lasted longer in warm periods when the wind speed was low, and it was determined that low environmental temperature caused an increase in the eating feed time of the animals, and rainfall and cold stress caused an increase in the walking time. In addition, in the study, it was concluded that it would be beneficial to make regulations in herd management by monitoring animal behavior in order to eliminate the negative effects of climatic factors and cold stress on animals in dairy cattle breeding.
Bu araştırma, açık barınakta yetiştirilen Simmental ineklerinde iklimsel faktörlerin ve soğuk stresinin bazı davranış özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 24 baş Simmental ineğin kış mevsimi süresince dinlenme, yem yeme, yürüme ve hareketsiz ayakta bekleme gibi davranış özelliklerinin süreleri belirlenmiş ve günlük ortalama çevre sıcaklığı, rüzgar hızı, nem oranı ve yağış miktarı tespit edilerek soğuk stres indeksi hesaplanmıştır. Araştırmada günlük ortalama rüzgar hızı ve çevre sıcaklığının kış mevsiminde farklı aylarda ölçülen değerleri arasındaki farkın önemli (P<0,01) olduğu belirlenmiştir. Kış mevsimi süresince takip edilen davranış özelliklerinden dinlenme davranışı süresinin aylar arasındaki farkının önemli olduğu (P<0,05) belirlenmiştir. Araştırmada, iklimsel faktörlerden rüzgar hızı ile dinlenme süresi, çevre sıcaklığı ile yem yeme süresi arasında negatif fenotipik korelasyon (P<0,05) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bağıl nem oranı ile dinlenme süresi, yağış miktarı ve soğuk stres indeksi ile yürüme süresi arasında önemli pozitif fenotipik korelasyon tespit edilmiştir (P<0,05). Sonuç olarak, dinlenme davranışının rüzgar hızının düşük olduğu sıcak dönemlerde daha fazla sürdüğü, düşük çevre sıcaklığının hayvanların yem yeme süresinde, yağış ve soğuk stresinin ise yürüme süresinde artış meydana getirdiği belirlenmiştir. Ayrıca, süt sığırı yetiştiriciliğinde iklimsel faktörlerin ve soğuk stresinin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek için hayvan davranışlarının takip edilerek sürü yönetiminde düzenlemelerin yapılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.