A COMPARATIVE RESEARCH ON BRAND EQUITY DIMENSIONS OF FAMILY MEMBERS


CAN P., YILMAZ M. K.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.18, pp.90-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Markets, in which conditions of competition are getting more difficult day by day, directs businesses to apply new techniques and methods. In this context, the concept of brand equity has become the most important weapon and power against opponents of business by coming out of just a name. But, businesses must understand consumer expectations and requests to use this power effectively and know the factors that have impact on this value. Because, if consumer places the product to a different place in mind, consumer prefers that product while purchasing at that time. As compating products in the market quite resemble each other functionally, distinctions can be only achieved with abstract elements such as trademark. In this study, it is aimed to identify the factors that affect the brand equity of family members and intended to determine whether there is difference between them or not. For this purpose, study, which includes students studying in state high schools in center of Usak Province and their families, was investigated. At research result, it is determined that loyalty, social impact and quality for students; sustainability, functionality, quality and durability factors for parents are effective in brand equity
Her geçen gün rekabetin koşullarının zorlaştığı pazarlar, işletmeleri yeni teknik ve yöntemleri uygulamaya yöneltmektedir. Bu bağlamda, marka değeri kavramı sadece bir isim olmaktan çıkıp işletmelerin rakiplerine karşı en önemli silahı ve gücü haline gelmiştir. Ancak işletmeler bu gücü etkili şekilde kullanabilmek için tüketici beklenti ve isteğini anlamak ve bu değere etkili olan unsurları bilmek zorundadır. Çünkü tüketici ürünü zihninde farklı bir yere yerleştirirse o zaman satın alımlarında tercih etmektedir. Pazardaki rakip ürünlerin birbirine fonksiyonel olarak oldukça benzemesinden dolayı farklılık ancak marka değeri gibi soyut unsurlar ile sağlanabilmektedir. Bu çalışmada aile bireylerinin marka değerine etki eden faktörlerini belirlemek ve aralarında farklılık olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Uşak İl Merkezinde devlet liselerinde eğitim gören öğrenciler ve onların ailelerini kapsayan araştırma yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin için bağlılık, sosyal etki ve kalite, ebeveynlerin ise değer, sürdürülebilirlik, fonksiyonellik, kalite ve dayanıklılık faktörlerinin marka değerinde etkili olduğu tespit edilmiştir