SOCIAL RELATIONSHIPS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS WITH SMART PHONE ADDICTION


DEMİREL E. N., KUMCAĞIZ H.

Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences, vol.14, no.1, pp.45-59, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The purpose of this research is to examine the socıal relatıonshıps of mıddle school students wıth smart phone use. The sample of the research consists of 441 students studying in the middle schools of Bafra district of Samsun in 2016-2017 education year. The data in the research were collected using the Smartphone Addiction Scale, Provision of Social Relationship Scale and Personal Information Form, and analyzed and interpreted using the SPSS 23 package program. Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used in the analysis of the data. The relationship between variables was examined by Spearman's correlation. As a result of the study, it was found that there was a negative relationship between the smartphone addiction and the family support scores of the elementary school students and there was no significant relationship in the friendship support scores. It was determined that smart phone dependency did not show any significant difference according to the genital variance, but showed difference according to family support and friend support. According to class variable, it was found that there was a meaningful difference in smartphone depedency however it wasn’t differ in family and friend support. It was resulted that according to the education level of the mother, there was no significant difference between phone depedency and family but to mother education, it was differ in support of friends. Similarly, there was no significant difference between telephone dependence and friendship support according to father education status, but family support was found to vary according to father education. The results of the research were discussed and suggested in the light of the related literature.
Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin akıllı telefonbağımlılığı ve sosyal ilişki unsurlarını incelemektir. Araştırmanınörneklemini evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Samsun ilininBafra ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 441 öğrencioluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki veriler Ergenler İçin AkıllıTelefon Bağımlılığı Ölçeği, Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği ve Kişisel BilgiFormu kullanılarak toplanmış ve SPSS 23 paket programı kullanılarakanaliz edilmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney Utesti ile Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiSpearman korelasyonu ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda Ortaokulöğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile aile destek puanları arasındanegatif yönlü ilişki olduğu, arkadaş destek puanları arasında ise anlamlıbir ilişki olmadığı bulunmuştur. Cinsiyete değişkenine göre akıllı telefonbağımlılığının anlamlı bir fark göstermediği, ancak aile desteği ve arkadaşdesteğine göre fark gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf değişkenine göre akıllıtelefon bağımlılığı arasında anlamlı bir fark olduğu, ancak aile ve arkadaşdesteğin sınıf değişkenine göre fark göstermediği bulunmuştur. Yineanne eğitim durumuna göre telefon bağımlılığı ve aile desteği arasındaanlamlı bir farklılık olmadığı, ancak arkadaş desteğinin anne eğitiminegöre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde baba eğitimdurumuna göre telefon bağımlılığı ve arkadaş desteği arasında anlamlıbir farklılık olmadığı, ancak aile desteğinin baba eğitimine göre farklılıkgösterdiği bulunmuştur. Araştırma sonuçları ilgili literatürdoğrultusunda tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.