THE TEACHING OF GREETINGS AND MEETINGS IN FRENCH SIGN LANGUAGE


Creative Commons License

KUŞÇU E., GÜNDAY R.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.39, pp.61-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Communication, which is one of the most basic requirements of human beings, takes place in the process of conveying emotion, thought or knowledge through words, gestures, mimics, shapes, pictures, symbols and signs. There are many reasons why different tools are used in these processes. One of these is hearing (deaf-mute) disability. Deafness and dumbness are not always in the hands of man. There are many hearing impaired individuals in today's societies, and these individuals are able to communicate with nonverbal mechanisms among themselves. The aim of this study is to demonstrate the French Sign Language alphabet, the vocabulary, the structure and the communication power of sign language through examples. The research method of the study is descriptive analysis. In this respect, the influence of monks and monastic life on the emergence of French Sign Language is quite vital. Together with this, it appears that after the French Revolution in 1789, sign language began to emerge from the monopoly of religious institutions. As it is known, all sign languages have their own structural features, and this is true for French Sign Language as well. Different words can be described in French sign language, sometimes with a single sign, sometimes with various variables (facial expressions, gaze, body posture, mouth movement, etc.) accompanying a sign. Even, the position of the sign (head, face, chest, abdomen level) provides supporting information about the expression to be described. However, misdoing of one of these variables causes misunderstanding of feelings, thoughts or information. On the other hand, other expressions out of the sign language dictionaries (such as numbers, days, months, seasons, trademarks, person and city names) are shown in signs in the alphabet. These expressions can be made by shortening in sign language as well as in writing language, and with a new variable added to the sign (such as rotation, shaking, flipping). In addition, in this study, the syntax of the sign language, greetings and meetings’ expressions in the daily life were tried to be explained with examples by scanning the body of literature of French Sign Language.
İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden biri olan iletişim duygu, düşünce ya da bilginin sözlerle, jestlerle, mimiklerle,şekillerle, resimlerle, sembollerle ve işaretlerle aktarılma sürecinde gerçekleşir. Bu süreçlerde farklı araçların kullanılmasınınbirçok nedeni vardır. Bunlardan biri, işitme (sağır-dilsiz) engelliliktir. Sağırlık ve dilsizlik, her zaman insanın elinde olan birdurum değildir. Günümüz toplumlarında birçok işitme engelli birey vardır ve bu bireyler, kendi aralarında sözsüz düzeneklerleanlaşabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Fransız işaret dili alfabesini, söz varlığını, yapısını ve örneklerle işaret dilininiletişim gücünü ortaya koymaktır. Çalışmanın yöntemi betimsel bir nitelik taşımaktadır. Tarihsel bağlamda, Fransız işaretdilinin ortaya çıkışında keşişlerin ve manastır yaşamının etkisi oldukça büyüktür. Bununla birlikte, 1789 Fransız İhtilali’ndensonra işaret dilinin dini kurumların tekelinden çıkmaya başladığı görülmektedir. Bilindiği gibi tüm işaret dillerinin kendi içindeyapısal özellikleri vardır ve bu durum, Fransız işaret dili için de geçerlidir. Fransız işaret dilinde bazen tek bir işaretle bir sözcük,bazen bir işarete eşlik eden çeşitli değişkenlerle (yüz ifadeleri, bakış, vücudun duruşu, ağız hareketi, vb.) farklı sözcükleranlatılabilmektedir. Hatta işaretin konumu (baş, yüz, göğüs, karın hizası) anlatılmak istenen ifade hakkında destekleyici bilgilervermektedir. Buna karşın, bu değişkenlerden birinin yanlış yapılması duygu, düşünce ya da bilginin yanlış aktarılmasına nedenolabilmektedir. Ayrıca işaret dili sözlükleri dışında kalan diğer ifadeler (sayılar, günler, aylar, mevsimler, ticari markalar, kişive şehir adları gibi) alfabedeki işaretlerle gösterilmektedir. Bu ifadeler, yazı dilinde olduğu gibi, işaret dilinde de kısaltılarakve işarete eklenen yeni bir değişkenle (döndürme, sallama, çevirme gibi) yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Fransız işaret dilialan yazı taraması yapılarak işaret dilinin söz dizimi, sözcük dağarcığı, günlük dilde selamlaşma ve tanışma ifadeleri örneklerleaçıklanmaya çalışılmıştır.