Determination of Virulence Gene Profiles of Staphylococcus aureus Isolated from Cattle with Mastitis


Creative Commons License

NALÇA A., GÜLHAN T.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.144-152, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aimed to determine the molecular identification of Staphylococcus aureus isolates and some importantvirulence genes from 140 staphylococci samples isolated from cow milk with mastitis in the culture collection of thedepartment. For this purpose, the presence of the thermonuclease (nuc) gene in 140 S. aureus isolates was examined byPCR. Forty‐two isolates that were positive for the nuc gene (279 bp) were identified as S. aureus. In addition, the isolateswere examined for the presence of 12 different virulence genes, including leukotoxin gene (pvl), staphylococcal classicalenterotoxin genes (sea, seb, sec), exfoliative toxin genes (eta, etb), hemolysin genes (hla, hlb), adhesin factor genes (fnbA,fnbB, clfa), and toxic shock syndrome toxin gene (tst), using three different multiplex PCR. Of the isolates were found to bepositive 30 (71.4%) for clfa, 24 (57.1%) hla, 14 (33.3%) hlb, 10 (23.8%) fnbB, 6 (14.2%) fnbA, 6 (14.2%) etb, 5 (11.9%) sec, 5(11.9%) tst, 3 (7.1%) sea, 2 (4.7%) pvl, and 1 (2.3%) eta genes. The seb gene was not detected in any of the isolates. At thesame time one or more virulence genes were determined in 38 of 42 isolates, two or more virulence genes in 29 of theisolates. None of the virulence genes examined in 4 isolates could be detected. It was seen that the mostdetected virulencegenes in the analyzed isolates were clfa and hla. As a result, virulence gene patterns that play a role in the pathogenesis ofbovine mastitis, even if limited, were revealed. It was concluded that the results would contribute to the characterizationstudies of virulence factors belonging to S. aureus, which play an important role in the etiology of bovine mastitis.
Bu çalışmada anabilim dalı kültür koleksiyonunda bulunan subklinik mastitisli sığır sütlerinden izole edilen 140 adetstafilokok izolatından Staphylococcus aureus izolatlarının moleküler identifikasyonu ve bazı önemli virülens genlerinin tespitiamaçlandı. Bu amaçla 140 stafilokok izolatı termonükleaz (nuc) gen varlığı yönünden PZR ile incelendi. nuc geni (279 bp)tespit edilen 42 izolat S. aureus olarak identifiye edildi. Ayrıca izolatlarda lökotoksin geni (pvl), stafilokokal klasikenterotoksin genleri (sea, seb, sec), eksfolyatif toksin genleri (eta, etb), hemolizin genleri (hla, hlb), adezin faktör genleri(fnbA, fnbB, clfa) ve toksik şok sendrom toksin geni (tst) olmak üzere 12 farklı virülens geninin varlığı 3 farklı multipleks PZRkullanılarak araştırıldı. İzolatların 30 (%71.4)’u clfa, 24 (%57.1)’ü hla, 14 (%33.3)’ü hlb, 10 (%23.8)’u fnbB, 6 (%14.2)’sıfnbA, 6(%14.2)’sıetb, 5 (%11.9)’i sec, 5 (%11.9)’i tst, 3 (%7.1)’ü sea, 2 (%4.7)’si pvl ve 1 (%2.3)’i eta geni açısından pozitif bulundu.İzolatların hiçbirinde seb geni saptanamadı. İzolatların38’inde bir ya da daha fazla virülens geni, 29’unda ise iki ya da dahafazla virülens geni belirlendi. 4 izolatta ise incelenen virülens genlerin hiçbiri saptanamadı. İncelenen izolatlarda en fazla tespit edilen virülens genlerin clfa ve hla olduğu görüldü. Sonuç olarak sınırlı dahi olsa sığır mastitislerinin patogenezinde roloynayan virülens gen patternleri ortaya konuldu. Çalışma sonuçlarının sığır mastitislerinin etiyolojisinde önemli rol oynayanS. aureus’a ait virülens faktörlerinin karakterizasyon çalışmalarına katkı sağlayacağı kanaatine varıldı.