AN INVESTIGATION OF SELF-EFFICACY BELIEFS OF TEACHER CANDIDATES' OF FINE ARTS EDUCATION AND THEIR ATTITUDES TOWARD TEACHING


GÜNDÜZ Y., KUMCAĞIZ H.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.1514-1533, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to reveal the attitudes towards teaching profession and self-efficacy beliefs of teacher candidates, who are trained in fine arts (art music). Screening and relational screening method were used in this study. The research group of the study was composed of 209 students who are studying in 1st and 4th grades of art and music education departments of Ondokuz Mayıs University Fine Arts Faculty in fall and spring semesters of 2016-2017 academic year. "Attitude Scale Toward Teaching Profession" and "Teacher Self-Efficacy Scale" were used in the collection of data. In the analysis, the percentage, arithmetic mean, Mann Whitney U test, correlation techniques were used. It was found that teacher candidates' self-efficacy beliefs are "significantly adequate" and that candidates’ self-efficacy beliefs do not vary according to gender, grade level and department.
Çalışmanın amacı, güzel sanatlar (resim - müzik) eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını çeşitli değişkenlere göre ortaya koymaktır. Çalışmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin resim ve müzik eğitimi bölümlerinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 209 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin incelenmesinde yüzde dağılımları, aritmetik ortalama, Mann Whitney U-Testi ve korelasyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adaylarının öz- yeterlik inançlarının “çok yeterli” olduğu, adayların öz-yeterlik inançlarının cinsiyete, sınıf düzeyine ve bölüme göre farklılık göstermediği belirlenmiştir.