Examination of Social Media Addiction Levels of Preservice Classroom Teachers According to Some Variables


Creative Commons License

TUT E., KANSU C. Ç.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.32, pp.443-459, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of grade level, grade point average GPA, and the average number of books read in a year on social media addiction among preservice classroom teachers. The study population of the study carried out in the scanning model consisted of all students of the department of classroom education of a public university within the 2019-2020 academic year. Data were collected using the Social Media Addiction Scale (SMAS) and analyzed using an independent groups t test, and the Kruskal Wallis H and Mann Whitney U tests. Participants’ SMAS scores did not significantly differ by grade level. Participants with a GPA greater than 3 had a higher arithmetic SMAS score than those with a GPA less than 3, which was however statistically insignificant. On the other hand, participants who read more than one book per month had significantly lower SMAS scores than those who read one book or less per month. Keywords: Classroom teaching, preservice classroom teacher, social media, social media addiction
Bu araştırmada sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin, çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu çalışmanın araştırma evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde bulunan sınıf öğretmenliği öğrencileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Sosyal Medya Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis H testi, bağımsız gruplar için t testi ile Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmada, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin sınıf seviyesine göre farklılaşmadığı; not ortalaması üçün üstünde olan öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların aritmetik ortalamasının not ortalaması üçün altında olan öğrencilere oranla daha yüksek olduğu fakat bu farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ayda bir kitaptan fazla okuyan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ayda bir kitap ve daha azını okuyan öğrencilere oranla daha düşük sosyal medya bağımlılığına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni adayı, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı