The Impact of University Students’ Future Attitudes and Postive Future Expectations on Psychological Wellness Situations


EHTİYAR V. R., ERSOY A., AKGÜN A., KARAPINAR E.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.251-262, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.251-262
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to determine the orientation patterns of university students to the future and to determine the way in which the psychological wellbeing of future orientations are affected. The research sample consisted of 807 students at the Faculty of Tourism at Akdeniz University selected through convenience sampling. In order to determine the wellbeing of the students in the survey, The Wellness Evaluation of Lifestyle Scale-Turkish Form (İHÖ) developed by Diener and others (2010) and translated from English into Turkish by Fidan and Usta (2013) was employed. In determining the future orientations of these students the Attitudes toward the Future Scale and Positive Future Expectations Scale developed by İmamoğlu (2001) was employed. Reliability, frequency, correlation and simple linear regression analysis were used in the analysis of the collected data from the questionnaire form. The results show that there is a meaningful relationship between the attitude toward the future and positive future expectations and a students’ psychological wellbeing and that positive future expectations influence wellbeing more than attitudes toward the future. This research is important in terms of university students’ orientation towards the future and its relationship with students’ psychological wellbeing and provides a source of information that can be used in the preparation of preventive and development programs in this respect
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin geleceğe ilişkin yönelim örüntülerinin saptanması ve geleceğe ilişkin yönelimlerinin psikolojik iyilik hallerini ne oranda etkilendiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrenim gören ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 807 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin psikolojik iyilik hali düzeylerini belirlemek amacıyla Diener ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilen ve Fidan ve Usta (2013) tarafından Türkçe'ye çevrilen İyilik Hali Ölçeği (İHÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin geleceğe ilişkin yönelimlerinin belirlenmesinde ise İmamoğlu (2001) tarafından geliştirilen Geleceğe Yönelik Tutum ile Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği kullanılmıştır. Anket formu ile toplanan verilerin analizinde güvenilirlik, frekans, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik tutum ve olumlu gelecek beklentileri ile öğrencilerin psikolojik iyilik hali arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu ve olumlu gelecek beklentisinin geleceğe yönelik tutuma oranla psikolojik iyilik halini daha çok etkilediğini göstermektedir. Araştırma, üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik tutum ve olumlu gelecek beklentileri ile psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkiyi ortaya koyması bakımından ve de bu doğrultuda koruyucu/önleyici ve geliştirici programların hazırlanmasında yararlanılabilecek bir bilgi kaynağı olması bakımından önem kazanmaktadır