Evaluation of Vitamin D Levels According to Age, Sex and Seasonal Characteristics in Samsun


Creative Commons License

ÇUBUKÇU M., ACI R., MÜDERRİSOĞLU S.

Ankara Medical Journal, vol.19, no.4, pp.769-775, 2019 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17098/amj.652002
  • Journal Name: Ankara Medical Journal
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.769-775
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: The aim of this study was to determine whether vitamin D deficiency was present in adults who admitted to our hospital; To determine whether there is a difference between 25- hydroxy vitamin D (25-OH D) levels according to age, sex and seasons. Materials and Methods: Between years 2018-2019; 23,773 patients who admitted to our hospital between winter and summer months were evaluated and age, sex and vitamin D levels were divided into groups according to months. Serum 25-OH D level <20 ng / ml was accepted as severe insufficiency, 20- 30 ng / ml insufficiency, 30-100 ng / ml proficiency,> 100 toxicity. The data were evaluated by the SPSS 22.00 program. One-way Anova test was used in the evaluation of the data. p<0.05 was considered significant. Results: In our study, 17,673 (74.34%) women and 6,100 (25.66%) men were included. The mean vitamin D levels of the patients (16.60 ± 10.83 ng / mL) were in women (16.51 ± 11.04 ng / mL) and in men (16.88 ± 10.19 ng / mL). When the mean vitamin D levels were compared to investigate the seasonal changes in vitamin D deficiency, it was statistically significant in both male and female patients among age groups. Conclusion: In our study, severe vitamin D deficiency was found in patients admitted to our hospital. Vitamin D levels were lower in female and in winter.Considering that vitaminD deficiency is associated with many important diseases,foods enriched with vitamin D or vitamin D supplementation gain more importance.
Amaç: Çalışmanın amacı hastanemize başvuran erişkinlerde D vitamini eksikliği olup olmadığınıbelirlemek; yaşa, cinsiyete ve mevsimlere göre 25- Hidroksi vitamin D (25-OH D) düzeyleri arasında farkolup olmadığını tespit etmektir.Materyal ve Metot: 2018-2019 yılları arasında kış ve yaz mevsimi aylarında hastanemize başvuran 23.773hasta çalışmaya alındı. Kişiler yaş, cinsiyet ve D vitamini düzeyleri aylara göre gruplara ayrıldı. Serum 25-OH D düzeyinin < 20 ng/ml olması ciddi yetersizlik, 20-30 ng/ml arası yetersizlik, 30–100 ng/ml arasıyeterlilik, >100 toksisite olarak kabul edildi.Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü varyans analizi testikullanıldı.İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 programı kullanıldı. p<0,005 anlamlı kabul edildi.Bulgular: Çalışmamızda kişilerin 17.673 (% 74,34) kadın ve 6.100 (% 25,66) erkek idi. Hastaların Dvitamini düzeyleri ortalaması (16,60±10,83 ng/mL), kadınlarda (16,51±11,04 ng/mL), erkeklerde(16,88±10,19 ng/mL) idi. D vitamini yetersizliğinde mevsimsel değişiklikleri incelemek için ortalama Dvitamini düzeyleri karşılaştırıldığında yaş grupları arasında hem erkek hem de kadın hastalarda istatistikselolarak anlamlılık mevcuttu (p<0,001).Sonuç: Hastanemize başvuran hastalarda ciddi D vitamini yetersizliği tespit edilmiştir. Kadın hastalardave kış aylarında ölçülen D vitamini düzeyleri daha düşüktü. D vitamin eksikliğinin birçok önemli hastalığaeşlik ettiği düşünülürse D vitamininden zenginleştirilmiş yiyecekler veya D vitamini destek tedavisi dahafazla önem kazanmaktadır.