Perceived Marital Problem-Solving Skills and Marital Satisfaction


Creative Commons License

Vural Batık M., Kalkan M.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.5, pp.2630-2646, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this research was to determine the variables that affect the perceived problemsolving skills in marriage and marital satisfaction. The study group consisted of 187 married individuals. The data were collected by the Marital Life Scale and Marital Problem-Solving Scale. Multiple regression analysis and stepwise regression analysis were performed to determine variables that predict marital satisfaction. According to the findings, the variables of problem solving skills, marriage duration and perceived economic situation have predictive effects on marital satisfaction. As a result of path analysis to test the generated models, there was no meaningful model for the effect of problem solving skills on marital satisfaction, whereas the model for the effect of marital satisfaction on problem solving skills revealed good fit indices. It has been determined that marital satisfaction affects marital problem-solving skills
Bu araştırma evlilikte algılanan sorun çözme becerilerini ve evlilik doyumunu etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 187 evli birey oluşturmaktadır. Veriler Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği ile toplanmıştır. Evlilik doyumunu yordayan değişkenleri belirlemek için çoklu regresyon ve adımsal regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre evli bireylerin evlilik doyumlarını sırasıyla "evlilikte sorun çözme, evlilik süresi ve algılanan ekonomik durum" değişkenlerinin anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. Oluşturulan modelleri test etmek için yapılan yol analizi sonucunda ise sorun çözme becerilerinin evlilik doyumuna etkisine ilişkin model anlamlı bulunmamış; evlilik doyumunun sorun çözme becerilerine etkisini içeren model ise iyi uyum göstermiştir. Bu doğrultuda evlilik doyumunun evlilikte sorun çözme becerilerini etkilediği belirlenmiştir