EXAMINATION OF SECONDERY SCHOOL STUDENTS SPATIAL THINKING


Creative Commons License

Serinci H., Özdemir N.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.3, pp.1448-1468, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study's aim is to examine the spatial thinking skills of 9th and 12th-grade high school students in secondary education institutions. The research is a quantitative case study in the general survey model. The study sample consisted of 400 students studying in different secondary education institutions such as social sciences, science, Anatolian, and vocational high schools in the Central District of Çorum Province in the 2020-2021 academic year. A survey form prepared through Google forms was used as a data collection tool. The first part of the questionnaire included demographic questions, and the second part included the Spatial Thinking Ability Test (STAT). This questionnaire was sent to students online due to pandemic conditions. The construct validity of the STAT was confirmed by exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. As a result of this analysis, it was decided that STAT is a valid and reliable scale that can be used to measure the spatial thinking skills of high school students. In the analysis of the data, Mann-Whitney U (MWU) or Kruskal-Wallis H (KWH) tests were applied according to the data structure to examine the effect of demographic variables on STAT scores. The results of the analysis showed that there was a statistically significant difference between the groups for the variables of gender, school type, high school entrance exam score and geography exam score.
Çalışmanın amacı, orta öğretim kurumlarının 9 ve 12. Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin mekânsal düşünme becerilerinin incelenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde nicel bir durum çalışmasıdır. Çalışma örneklemi, Çorum İli Merkez İlçesinde yer alan sosyal bilimler, fen, Anadolu ve meslek liseleri gibi farklı orta öğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören, 400 kişilik öğrenci grubundan oluşmaktadır. Çalışma örneklemi tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Örneklem tabakalarını lise türleri oluşturmakta olup, bu tabakalardan örneklemin seçimi rastgele veya tesadüfü örnekleme ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Google formlar aracılığı ile hazırlanmış bir anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde sınıf, lise türü, cinsiyet gibi demografik sorular; ikinci bölümünde ise Mekânsal Düşünme Beceri Testi (MDBT) yer almaktadır. Bu anket formu pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak öğrencilere gönderilmiştir. MDBT’nin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi ile de teyit edilmiştir ve MDBT’nin lise öğrencilerinin mekânsal düşünme becerilerini ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilmiştir. Verilerin analizinde demografik değişkenlerin MDBT puanları üzerindeki etkisini incelemek için veri yapısına göre Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) veya Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları MDBT puanları üzerinde eğitim görülen orta öğretim türü, sınıf düzeyi, LGS puanı ile coğrafya sınav puanı değişkenlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir.