INVESTIGATION OF THE INTERPERSONAL RELATIONSHIP STYLES AND SOCIAL INTEREST IN ROMANTIC RELATIONSHIPS OF UNIVERSITY STUDENTS


TEKİN ÇATAL M., KALKAN M.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.11, pp.1205-1218, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 11
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1205-1218
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the study was to examine the relations between interpersonal relations styles and social interest in romantic relations. The sample of the research consists of 240 volunteer students studying at Ondokuz Mayıs University. Respondents were easily accessible and volunteer 151 female and 89 male university students. Their average age is 20,79. Correlational comparative survey method was applied in the study. The scale of the interpersonal relationship styles developed by Şahin, Durak and Yasak (1994) and Adlerian social interest scale- romantic relationship form developed by Kalkan (2009) were used in the study. SPSS Statistics 21.0 software was used for the data analysis. In order to investigate the problem of the study, Pearson Moments Multiple correlation analysis used and significant positive relationship is found between social interest level in romantic relations and nourishing style. On the other hand, there is a significant negative relationship between social interest level in romantic relations and poisoning style. Interpersonal relations styles (nourishing and poisoning) and social interest level scores are analyzed in Manova and significant differences are found between interpersonal relations styles of University students and their social interest levels in romantic relations according to gender. Interpersonal relations styles and social interest level scores are analyzed in Manova and significant differences are found between interpersonal relations styles of university students and their social interest levels in romantic relations according to relationship status. The results were discussed in the relevant literature perspective and the suggestions could be helpful for the other researchers were submitted.
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzlarıve romantik ilişkilerde sosyal ilgi düzeyleri arasındaki ilişkininincelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, uygun örneklemeyöntemi ile On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerindenulaşılabilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 240 öğrencioluşturmaktadır. Toplam 151 kadın ve 89 erkek üniversite öğrencisininkatıldığı araştırmada yaş ortalaması 20.79’dur. Araştırmada ilişkiseltarama modeli uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarakŞahin, Durak ve Yasak (1994) tarafından geliştirilen 31 maddeden oluşanKişilerarası ilişki tarzları ölçeği ve Kalkan (2009) tarafından geliştirilen 24Adleryen Sosyal İlgi Ölçeği-Romantik İlişki ölçeği kullanılmıştır. Verilerinanalizi SPSS 21 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Pearsonkorelasyon analizi ve Manova tekniklerinin kullanıldığı araştırmadabesleyici tarz ile romantik ilişkilerde sosyal ilgi düzeyi arasında pozitifyönlü bir ilişki bulunmuştur. Ketleyici tarz ile romantik ilişkilerde sosyalilgi düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyete göreerkeklerin ketleyici tarzı kullanmaları kadınlardan anlamlı ölçüde yüksekbulunmuştur. Ancak besleyici tarz ve romantik ilişkilerde sosyal ilgidüzeyinde cinsiyete göre anlamlı fark bulunamamıştır. Ayrıca İlişkidurumuna göre, ilişkisi olan bireylerin romantik ilişkilerde sosyal ilgidüzeyi anlamlı ölçüde yüksek bulunurken; besleyici ve ketleyici tarzdailişki durumuna göre anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sonuçlar ilgililiteratür eşliğinde tartışılmış ve bu doğrultuda diğer araştırmacılarayardımcı olabilecek öneriler sunulmuştur.