UP ON THE POSITION OF THE WOMAN IN THE PRE-ISLAMIC TURKISH SOCIETY


TELLİOĞLU İ.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.55, pp.209-224, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The position of the women and the children play an important role in determination of the level of the civilisation of the society. The rights of both groups actually provide a better point of view of the societies towards human rights from the most primitive societies up to now. In the dominant patriarcial structure in the ancient civilisations the killing of the girls, their living under the custody of someone or not being regarded to be given a name are the bad examples of indication that displays the dimensioın of the sex discrimination. Similarly it a common fact that there are societies when a woman is killed the murderer is never punished and the woman and children work for the father and the husband gets divorced form his wife whenever he wants. During these times when all these are experienced what the position of the woman in the Turkish society is will be an important criteria to determine the place of the Turks in the history of civilisation. When the matter starting from the point of the position of the woman in the family and the society together with political and legal rights is illuminated the position of the Turks who are despised as nomadic and about whom some ideas are fabricated claiming that they did not contribute to the history of civilisation with some prejudices will start to come to the fore.
Toplumların uygarlık seviyelerinin belirlenmesinde cemiyet hayatındakadın ve çocukların konumu önemli bir yer tutar. En ilkel cemiyet hayatındangünümüze bu iki grubun hakları, esasında toplumların insan haklarınabakışını da anlamaya yarar. Ataerkilliğin baskın olduğu İlk Çağmedeniyetlerinde kız çocuklarının öldürülmesi, ömür boyunca birininvesayetinde yaşaması ya da isim verilmeye layık görülmemesi gibi durumlarcinsiyet ayrımcılığının ulaştığı boyutu gösterir vahim örneklerdir. Aynışekilde kadın öldürüldüğünde katilin hiçbir cezaya çarptırılmadığı toplumlarolduğu gibi kadın ve çocukların baba için çalıştığı, kocasının kadını istediğizaman boşayabildiği durumlara da sıkça rastlanır. Bunların yaşandığızamanlarda Türk toplumunda kadının yerinin ne olduğu konusu Türklerinmedeniyet tarihindeki yerini belirleyici önemli bir ölçü olacaktır. Kadının aileve cemiyet içerisindeki yerinden başlamak üzere siyasi ve hukuki hakları ilebirlikte ele alınabilecek mesele aydınlığa kavuşunca, göçebe olmaklaküçümsenen ve uygarlık tarihine katkısı olmadığı ön kabulü ile hakkındaönermeler üretilen Türklerin tarihteki gerçek yeri de gün yüzüne çıkmayabaşlayacaktır.