An Analytical Rubric Study Regarding the Assessment of Creativity in Paintings


BAŞ Ş., Kaptan A. Y.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.26, pp.53-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The present research aims to develop “Creative Painting Rubric (analytical graded scoring key)” to assess the creativity dimension of two-dimensional paintings the higher education art students produce in the end of artistic creation process and of the pieces in painting contests and auditions at various levels, and to check its validity and reliability. It is expected from the research to contribute to the practices related to the assessment of creativity for paintings among visual art products, and to lead the field studies. The measuring tools prepared for product assessment in visual arts were examined and presented comparatively according to document analysis method. The data obtained from the reliability check of creative painting rubric developed specially by the researcher was analyzed by SPSS18 Program. The focus group interview was done with the students after the first validity check of rubric. The qualitative data derived from the interviews were presented as the students’ opinion about rubric after the content analysis was done. The study group is comprised of 12 final year and 10 third-year students from the Art Teaching Program in the Department of Fine Arts Education within the Faculty of Education from a state university in the academic year of 2016-2017. In conclusion, the creative painting rubric developed within the present study can be used to assess and evaluate the in-class paintings of higher education art students, especially in terms of creativity.
Araştırmada, yükseköğretim düzeyinde okuyan sanat öğrencilerinin sanatsal yaratım süreçleri sonundaortaya çıkardıkları iki boyutlu resim çalışmalarının ve çeşitli düzeylerde düzenlenen resim yarışmaları ya daseçmelerinde eserlerin yaratıcılık boyutunda değerlendirilmesinde kullanılabilecek “Yaratıcı Resim Rubriği” nin(analitik dereceli puanlama anahtarı) geliştirilmesi ve geçerlilik güvenirlilik çalışmalarının yapılmasıamaçlanmıştır. Bu araştırmanın, görsel sanat türü resim çalışmalarının yaratıcılık açısından değerlendirmeyeyönelik uygulamalara katkıda bulunacağı ve alan çalışmalarına yön vereceği umulmaktadır. Araştırma içingörsel sanatlar alanında ürün değerlendirmeye yönelik hazırlanan ölçme araçları doküman inceleme yönteminegöre karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sunulmuştur. Araştırmacı tarafından özel olarak geliştirilen, yaratıcıresim rubriğinin güvenirliliğine yönelik yürütülen uygulamadan elde edilen verilerin SPPS 18 programındaanalizleri yapılmıştır. Rubriğin geçerlilik çalışması için yapılan ilk uygulama sonunda öğrencilerle odak grupgörüşmesi yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler yapılan içerik analizi sonucunda rubrikle ilgiliöğrenci görüşleri şeklinde sunulmuştur. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir devletüniversitesinin, eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümünün resim-iş öğretmenliği programının sonsınıfında okuyan 12 ve üçüncü sınıfında okuyan 10 öğrencisi oluşturmaktadır. Sonuç olarak bu araştırmadageliştirilen yaratıcı resim rubriği, yükseköğretimde sanat eğitimi alan öğrencilerinin okul içi resim çalışmalarınınözellikle yaratıcılık anlamında ölçme ve değerlendirilmelerinde kullanılabilinir bir rubriktir.