Effect of Some Microbial Fertilizers on Tomato Growth and Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita)


Creative Commons License

AYDINLI G., MENNAN S.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.143-151, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted to evaluate the effects of some commercial microbial fertilizers on root-knot nematode Meloidoyne incognita and tomato growth. For this purpose, pot experiments were carried out in the study; Microbial fertilizers consisting of Nematofix® (N), Rootsafer® (R), Phosfert® (P) and Endoryza® (E) were evaluated as individual and combinations (double, triple and quadruple). While none of the applications caused any increase for stem height in the plants without nematode, some applications used by some combinations (N+R+P, N+P+E, R+P+E, and N+R+P+E) of microbial fertilizers caused significant changes compared to control (p<0.05). Plant stem dry weight and root fresh weight were positively affected compared to control (p<0.05) only when all microbial fertilizers were used together (N+R+P+E). This is the only application group where a statistically significant increase was observed in all of the plant criteria relative to the control in nematode-inoculated plants. The lowest gall index (5.6) was detected only in P treatment, while N only treatment had the lowest egg number and the reproductive index. Nematofix, which reduces the reproduction of M. incognita by about 54% compared to the control, has the potential to be used with other control methods where this nematode is a problem.
Bu çalışma, bazı ticari mikrobiyal gübrelerin kök-ur nematodu Meloidoyne incognita ve domates gelişimine etkisinideğerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla saksı denemeleri kurulan çalışmada; Nematofix® (N), Rootsafer® (R),Phosfert® (P) ve Endoryza® (E)’dan oluşan mikrobiyal gübreler, tekli ve kombinasyonlar (ikili, üçlü ve dörtlü) şeklindedeğerlendirmeye alınmıştır. Nematod verilmeyen bitkilerde, hiçbir uygulama gövde boyunda önemli bir artışa nedenolmazken, bazı mikrobiyal gübrelerin bir arada kullanıldığı uygulamalar (N+R+P, N+P+E, R+P+E ve N+R+P+E) kontrolgrubuna göre önemli artışlar sağlamıştır (p<0.05). Gövde kuru ağırlığı ve kök yaş ağırlığı bakımından ise sadece mikrobiyalgübrelerin hepsinin bir arada kullanıldığı uygulamada (N+R+P+E) kontrole göre pozitif yönde bir farklılık tespit edilmiştir(p<0.05). Bu uygulama grubu, nematod verilen bitkilerde, kontrole göre gelişim kriterlerinin tamamında istatistiksel olarakönemli artışın görüldüğü tek uygulamadır. Mikrobiyal gübre uygulamalarında, en düşük ur skalası (5.6), sadece P uygulananbitkilerde tespit edilirken, sadece N uygulanan bitkilerde ise en düşük yumurta sayısı ve üreme indeksi belirlenmiştir.Domates bitkisinde M. incognita’nın üremesini kontrole göre yaklaşık % 54 azaltan Nematofix, bu zararlının sorun olduğuyerlerde diğer mücadele yöntemleri ile birlikte kullanılabilme potansiyeline sahiptir.