Evaluation of distance education process of foreign students: A case study


Creative Commons License

ÇALIŞIR M., OZASLAN H.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.Ö10, pp.192-213, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to evaluate the distance education process of refugee students in primary schools. Qualitative research, case study design was used in this study and semi-structured interviews were conducted with 14 teachers within the framework of maximum diversity sampling and document analysis was conducted. As the study's findings, three themes emerged as Minister of Education practices in the distance education process, the lesson process in distance education and the factors affecting it, lastly expectations and solution suggestions. In the distance education process, It has been concluded that Eba, TRT Eba TV, Eba point of support, summer courses, in-service training, material support, and informative works have been implemented by the Minister of Education, but these applications are not used by refugee students or can be used in a limited way. During distance education, participation in the lessons decreased due to financial situations, parental indifference, and language problems. The efficiency of the lessons decreased, and there were problems in classroom management and active participation. In the decrease of efficiency in the course process; It has been concluded because of that the student's home environment, the difficulties experienced in terms of the program, the difficulties in the materials, the communication with the parents, and the language problem factors play a role. It has specified that Participating teachers have some solutions offers such as overcoming financial problems, parent support, adding appropriate content to the EBA content for refugee students, preparing appropriate materials for refugee students, and providing in-service training.
Bu çalışmanın amacı ilkokula devam eden yabancı uyruklu öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma durum çalışması deseni kullanılmış, maksimum çeşitlilik örneklemi çerçevesinde 14 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma bulguları olarak uzaktan eğitim sürecinde MEB uygulamaları, uzaktan eğitimde ders süreci ve etkileyen faktörler ve beklenti ve çözüm önerileri olmak üzere 3 tema oluşmuştur. Uzaktan eğitim sürecinde Eba, TRT Eba TV, Eba destek noktaları, yaz kursları, hizmet içi eğitimler, materyal destekleri ve bilgilendirme çalışmaları uygulamalarının MEB tarafından hayata geçirildiği ancak bu uygulamaların yabancı uyruklu öğrenciler tarafından kullanılmadığı veya sınırlı kullanılabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan eğitimde ders sürecinde katılımın maddi durumlar, veli ilgisizliği ve dil sorunu sebepleriyle derslere katılımın azaldığı, ders veriminin düştüğü, sınıf yönetimi ve aktif katılımı sağlama konusunda sorunlar yaşandığı görülmüştür. Ders sürecindeki verimin düşmesinde ise öğrencinin ev ortamının, program açısından yaşanan zorlukların, materyaller konusunda yaşanan zorlukların, veli ile iletişim ve dil sorunu faktörlerinin rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin maddi sorunların aşılması, veli desteği, Eba içeriğine yabancı öğrencilere uygun içerikler eklenmesi, yabancı uyruklu öğrencilere uygun materyaller hazırlanması ve hizmet içi eğitimler verilmesi şeklinde beklenti ve çözüm önerilerinin olduğu görülmüştür.