AWARENESS IN KUTADGU BILIG


GÖNEN KAYACAN S.

Turkish Studies (Elektronik), vol.13, no.12, pp.683-692, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Awareness is an important concept in the learning process. In the learning process, the learner identifies, receives, orders, recognizes their own shortcomings and competences, and becomes aware of their own intellectual processes. Kutadgu Bilig, which is the subject of the research, is very important in terms of religious, ethical, legal, social and political values. The study is aimed to investigate the "awareness" in Kutadgu Bilig and to determine from which angles the available is handled. A descriptive research approach was used to determine in Kutadgu Bilig. The sample of the study is Kutadgu Bilig. The facts that it acts like a tutorial book, it has and state information, the values as; friendship, truthfulness, merit, family life, reason and knowledge are far too much in the work, have played a role in the selection of Kutadgu Bilig as a sample. As a data collection technique in the research, document examination method was used because of the examination of written materials. The obtained data were analyzed by descriptive analysis method. It has established a framework for giving information about awareness in the work. After the identification and interpretation of the findings obtained, the results of the research were revealed. In study, the concept of awareness; it is expressed that it means to pay attention, to notice, to sense, to be conscious. It is possible to say that the concept of awareness has a wide structure by going out from the explanations. It has emerged that many of the noted, perceived, perceived topics can be addressed under the heading of awareness. In Kutadgu Bilig many couplets have been identified that can be related to awareness. In the study, the numbers of couplets, couplets and explanations were tried to be expressed. It is thought that this study can be a source for both educators and researchers.
Farkındalık, öğrenme sürecinde yer alan önemli kavramlardandır.Öğrenmekte olan birey öğrenme sürecinde çok fazla bilgiden kendisinegöre anlam ve değer taşıyanları belirler, alır, düzenler, kendi eksikliklerinive yeterliliklerini tanır, kendi düşünsel süreçlerinin farkında olur.Araştırmaya konu olan Kutadgu Bilig adlı eser dinî, ahlaki, hukuki,sosyal, siyasi gibi birçok değer barındırması bakımından oldukçaönemlidir. Çalışmada Kutadgu Bilig’deki “farkındalık” kavramınınaraştırılması ve hangi açılardan ele alındığının tespit edilmesiamaçlanmıştır. Çalışmada Kutadgu Bilig’deki betimsel araştırma yöntemikullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kutadgu Bilig oluşturmaktadır.Eserin öğüt kitabı niteliği taşıması ve devlet bilgisi, dostluk, doğruluk,liyakat, aile hayatı, akıl ve bilgi gibi değerlerin eserde çok fazla yer alması;bu konularda farkındalık oluşturulması örneklem olarak KutadguBilig’in seçilmesinde rol oynamıştır. Araştırmada veri toplama tekniğiolarak yazılı materyallerin incelenmesi sebebiyle doküman incelemesimetodu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyleçözümlenmiştir. Çalışmada farkındalık ile ilgili verilere ilişkin bir çerçeveoluşturmuştur.Eldeedilenbulgularıntanımlanmasıveyorumlanmasından sonra araştırmanın sonuçları ortaya konulmuştur.Çalışmada, farkındalık kavramının; dikkat etmek, fark etmek, sezmek,bilinçli olmak gibi anlamlara geldiği ifade edilmektedir. Açıklamalardanyola çıkılarak, farkındalık kavramının geniş bir yapıya sahip olduğunusöylemek mümkündür. Dikkat edilen, sezilen, fark edilen birçokkonunun farkındalık başlığı adı altında ele alınabileceği ortaya çıkmıştır.Kutadgu Bilig’de farkındalık konusuyla ilişkilendirilebilecek birçok beyittespit edilmiştir. Çalışmada, beyitlerin numaraları, beyitler veaçıklamaları ifade edilmeye çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmanın hemeğitimcilerehemdearaştırmacılarakaynakoluşturabileceğidüşünülmektedir.