TEACHER CANDIDATES' OPINIONS AND EXPERIENCES ABOUT THE IMPORTANCE OF THE MUSEUM IN THE TEACHING OF HISTORY AND SOCIAL STUDIES


YILMAZ A., EGÜZ Ş.

Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.11, pp.1637-1650, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 11
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1637-1650
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The discipline of students, aware of the properties of the class environment rather than an environment dictated the teacher information students should be active learning for the surrounding area. In this regard, museums working with children first-hand source, provides the opportunity to make observations and research. In this study, social studies teacher education and The training of the students of the Department of history at the Museum to be used for the purpose of and to determine the levels of awareness and The teaching of the use of the Museum for educational purposes, the contribution is made in order to put forward what might happen. Research, qualitative research methods of data collection, semi-structured interview technique. In addition, for the purposes of the research sampling path. Visit the Museum at the end of the research during the learning process, which increases the interest and curiosity against the sense of class and object in the Museum with which facilitate the knowledge learned of the encounter, while further consolidating the students arrive at a consensus. In addition, this work of permanent learning and contribution to the Museum. In addition, at the end of the work, especially the history and social studies teachers, undergraduate education is not necessarily putting a course requirement for education with the Museum clearly revealed
Sınıf ortamı öğretmenin bilgiyi dikte ettiği bir yerden ziyade öğrenciler için tarih disiplininin ana özelliklerinin farkına varmalarında aktif bir öğrenme çevresi olmalıdır. Bu bakımdan müzeler çocuklara ilk elden kaynaklarla çalışma, gözlem ve araştırma yapma imkânı sağlanmaktadır. Bu çalışma, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Tarih Öğretmenliği kullanılmasına ilişkin görüşlerini ve farkındalık düzeylerini belirlemek ve müzelerin eğitim amaçlı kullanılmasının Tarih öğretimine katkısının ne olabileceğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve amaçlı örnekleme yolu izlenmiştir. Araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular yardımıyla toplanan nitel veriler 'betimsel analiz' yöntemine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonunda müze ziyaretlerinin öğrenme sürecinde derse karşı ilgiyi artırdığı, merak duygusunu geliştirdiği ve müzedeki nesnelerle birebir karşılaşmanın öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini kolaylaştırdığı görülmüştür. Bunun yanı sıra bu çalışmayla müze ziyaretlerinin kalıcı öğrenmeye katkı sağladığı da belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında Tarih ve Sosyal Bilgiler dersinde müzelerden en üst düzeyde yararlanabilmek için öncelikle eğitsel müze ziyaretlerinin programla eşgüdümlü olarak düzenlenmesi ve bu ziyaretlerin okullarda zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmen adayları için, lisans eğitiminde mutlaka müze ile eğitime ilişkin bir ders konulmasının zorunluluk olduğu kanaati oluşmuştur