EVALUATION OF SCIENCE TEACHERS’ VIEWS TOWARDS OUTDOOR (NATUREBASED) EDUCATION


SARIŞAN TUNGAÇ A., ÜNALDI CORAL M. N.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.26, pp.24-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 8 Issue: 26
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.24-42
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to reveal Science Teachersviews of outdoor (nature experienced) education.The research group of the study is 20 science teachers who are determined by suitable sampling method.Semi-structured interview form consisting of 6 open-ended questions prepared by the researcher was used as data collection tool.Interviews were conducted with each teacher in approximately twenty-minute sessions and voice recording was taken.The researcher also took notes on the interview form during the interview.Following the transfer of the obtained data to the digital medium, content analysis was applied to the data, codes and themes were determined.Within the scope of these codes and themes, the opinions of the teachers were determined and evaluated. As a result of the study, although teachers find necessary out-ofschool learning environments, they are often avoid because of the result of many obstacles and difficulties. From this findings a number of suggestions were made
Bu çalışmanın amacı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin okul dışı (doğa deneyimine dayalı) eğitime yönelik görüşlerini ortaya koymaktır.Araştırmanın çalışma grubunu elverişli örnekleme metoduyla belirlenen 20 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve 6 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler her bir öğretmenle yaklaşık yirmişer dakikalık oturumlar şeklinde gerçekleştirilmiş ve ses kaydı alınmıştır. Ayrıca araştırmacı görüşme boyunca görüşme formu üzerine de notlar almıştır.Elde edilen verilerin dijital ortama aktarılmasının ardından verilere içerik analizi uygulanmış, kodlar ve temalar belirlenmiştir. Elde edilen bu kod ve temalar çerçevesinde öğretmen görüşleri saptanmış ve değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenlerin okul dışı (doğa deneyimine dayalı) öğrenme ortamlarını gerekli bulmalarına rağmen, çeşitli engel ve zorluklar sebebiyle sıklıkla uygulayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak bir takım önerilerde bulunulmuştur